Ocena brak

Omów PKB i PNB, PNN

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

PKB – miara wielkości produkcji i usług wytworzonych przez czynniki produkcji danego kraju wyrażone w bieżących cenach rynkowych, niezależnie od tego, czy te czynniki produkcji należą do rodzimego cz zagranicznego kapitału. Może być mierzony jako:

- suma wartości dodanej w procesie produkcji

- suma dochodów czynniki wytwórczych, łącznie z zyskami

- suma wydatków na dobra finalne

PKB jest to również wartość globalna pomniejszona o zużycie pośrednie. Wartość globalna, to wartość dóbr materialnych oraz usług wytworzonych kraju w ciągu roku. Zużycie pośrednie to koszty materialne bez amortyzacji środków trwałych zużytych w gospodarce narodowej.

PNB – miernik całkowitych dochodów osiągniętych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług i czynników produkcji (w kraju, lub za granicą). Jest pieniężnym wyrazem bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez gospodarkę w danym okresie. Są to także zyski i dywidendy uzyskane z tytułu wykorzystywania za granicą krajowych czynników produkcji, a także wydatki na konsumpcję, inwestycje, wydatki rządowe i eksport netto.

PNN – miara ilości pieniędzy jaką dysponuje gospodarka na wydatki na dobra i usługi po odłożeniu odpowiedniej ilości pieniędzy na amortyzację. PNN pomniejszony jest o wartość maszyn i urządzeń zużytych w trakcie procesu wytwórczych, czyli pomniejszony o amortyzację kapitału w danym okresie.

Wzrost gospodarczy – zwiększenie realnego PKB

Rozwój gospodarczy – pozytywne zmiany, ocena względem określonych punktów odniesienia

Podstawową miarą wzrostu gospodarczego na świecie jest stopa PKB {r}

Równowaga makroekonomiczna (w mikroekonomii - gdy podaż równoważy popyt)

Popyt globalny {DT}– globalne zapotrzebowanie w danym czasie (1 rok) na produkty i usługi „zgłaszane” przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i państwo.

Podaż globalna – suma ofert sprzedaży w danym okresie zgłoszonych przez producentów.

Podobne prace

Do góry