Ocena brak

Omów ogólne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach Europejskiego Rynku Wewnętrznego (ERW)

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Stworzenie Europejskiego Rynku Wewnętrznego w 1993 roku doprowadziło do powstania jednolitego europejskiego rynku towarów, usług i kapitału, co umożliwiło działalność gospodarczą pozbawioną utrudnień, barier i biurokratyzmu, pozostawiając jednocześnie stosunkowo duży protekcjonalizm zewnętrzny.

Urzeczywistnienie Europejskiego Rynku Wewnętrznego powoduje zmniejszenie barier materialnych, technicznych i podatkowych, prowadzi do nasilenia walki konkurencyjnej na rynku oraz do powstania tzw. Wstrząsu podażowego. Zniesienie barier i ograniczeń spowodowało bezpośredni spadek kosztów oraz poszerzenia rynku, czyli wejścia przedsiębiorstw na nowe rynki, co poprzez zasadę wzajemnego uznania oraz zasadę kraju pochodzenia stało się znacznie ułatwione.

Stworzenie ERW miało zróżnicowane skutki dla poszczególnych przedsiębiorstw. Szczególnie dotknięte nową sytuacją a firmy:

- z dużym udziałem eksportu;

- z wysoką dyferencjacją cen produktów w poszczególnych krajach UE;

- z relatywnie niewielkimi kosztami transportu, magazynowania i zbytu;

- liderzy cenowi jakościowi na rynku krajowym i (lub) w krajach UE;

- chronione na rynku krajowym barierami pozataryfowymi;

- nie zainteresowane eksportem ze względu na bariery techniczne i materialne w obrocie handlowym;

- sprzedające na rynku zamówień publicznych.

Powstanie ERW, a także związana z tym zmiana warunków działalności gospodarczej ma ogromny wpływ na zmianę struktury międzynarodowej konkurencji oraz prowadzi do wzmocnienia rynku europejskiego, jako jednego z najbardziej znaczących regionów gospodarczych świata.

(do ściągi na pewno) Europejski Rynek Wewnętrzny i jego potencjał umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystanie zalet wynikających ze zmiany warunków systemowych. Urzeczywistnienie ERW wymaga jednak od firm strategicznego dostosowania do nowej sytuacji. Zmiana warunków działalności w ramach ERW powoduje, że głównie małe i średnie firmy powinny wykorzystać atuty wynikające z działalności międzynarodowej. Wielkie koncerny i duże przedsiębiorstwa w większości prowadziły już dużo wcześniej, przed powstanie ERW, swoją działalność zagraniczną na obszarze całej Europy i zmiana warunków aktywności gospodarczej powoduje dla nich przede wszystkim wzrost obrotu, spadek kosztów oraz łatwiejszy dostęp do rynku. Dla małych i średnich firm nowa sytuacja jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia, często po raz pierwszy, działalność międzynarodową. Szczególne znaczenie dla tych firm ma ułatwiony dostęp do … norm, standardów i przepisów dopuszczających oraz zniesieniem barier granicznych (o dużym znaczeniu dla firm działających w regionach przygranicznych).

Powstały nowe szanse i zagrożenia dla firm prowadzących na obszarze ERW swoją działalność, przedsiębiorstwa, które najszybciej dostosowały się do nowej sytuacji, odnoszą korzyści, inne mają poważne problemy z utrzymaniem dotychczasowej pozycji na rynku. Zewnętrzne źródła szans i zagrożeń przedsiębiorstw występują ze względu na następujące czynniki:

- Ustawodawcze środki w celu realizacji ERW;

- zdolności dostosowawcze konkurentów do zmian;

- wejście nowych oferentów ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, krajów Azji Południowo-Wschodniej, państw stowarzyszonych (tj. Polski, Czech i Węgier) oraz krajów rozwijających się;

- rozwój aliansów strategicznych;

- ujednolicenie europejskich zachowań konsumentów, prowadzące do wykształtowania się eurokonsumenta;

- tworzenie europejskiej infrastruktury (np. media, transport).

Do góry