Ocena brak

Omów możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez płatników i inkasentów

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W razie stwierdzenia, że podatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależne lub w wysokości wyższej niż należna to organ podatkowy wydaje decyzje o zwrocie nienależnego wynagrodzenia. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

  • szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników, inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków oraz tryb pobierania wynagrodzenia,

  • szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie pobrania przez płatnika lub inkasenta podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej

Podobne prace

Do góry