Ocena brak

Omów kompetencje Zarządu NBP

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Do zakresu działalności Zarządu NBP należy w szczególności:

- podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bankom upoważnień do wykopywania czynności obrotu dewizowego,

- realizowanie zadań w zakresie polityki kursowej

- okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych obrotu dewizowego,

- nadzorowanie operacji otwartego rynku,

- ocena funkcjonowania systemu bankowego,

- uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP,

- uchwalenie prowizji opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz ustalenie ich wysokości,

- określenie zasad gospodarowania funduszami NBP,

- określenie zasad organizacji i podziału zadań NBP,

- uchwalenie rocznego sprawozdania z działalności NBP

- określenie zasad polityki kadrowej i płacowej NBP,

- sporządzanie bilansu NBP oraz rachunku zysku i strat,

- opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą obsługa przygotowanie i rozpatrzenie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady Polityki pieniężnej.

Podobne prace

Do góry