Ocena brak

Omów istotę przedsiębiorstw w formie spółek oraz ich przekształcenie w korporacje międzynarodowe

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Spółka jest to przedsięwzięcie gospodarcze należące i zarządzane przez dwie lub więcej osób, które wnoszą odpowiedni kapitał i wspólnie prowadzą działalność, ponoszą ryzyko związane z tą działalnością, dzielą się osiągniętym zyskiem i odpowiadają za zobowiązania spółki. Zakres tej odpowiedzialności może być różny. Istota spółek to:

  1. ułatwienie koncentracji kapitału,

  2. zmniejszenie ryzyka działalności (bo rozkłada się ono na wiele podmiotów),

  3. gromadzenie rozproszonych oszczędności.

Korporacje są to wielkie spółki akcyjne, zarządzane przez naukowców, inżynierów, organizatorów sprzedaży, reklamy i marketingu, prawników, dyrektorów różnych pionów i koordynatorów. Ten cały zespół fachowców nazywamy technostrukturą korporacji.

Przedsiębiorstwa łączą się, aby:

  • wykorzystać tzw. korzyści skali, które pojawiają się, gdy wraz ze wzrostem produkcji jednostkowe koszty ulegają obniżeniu,

  • sfinansować potrzeby produkcji, które wymagają więcej zasobu kapitału niż indywidualne osoby posiadają lub skłonne są zaryzykować na dane przedsięwzięcie.

Siła wielkich korporacji wyraża się tym, że wywierają one wpływ na cały system gospodarczy kraju, a nawet na politykę rządu. Manipulują one rozmiarami produkcji i wielkością cen, a także w dużym stopniu kształtują upodobania konsumenta i rynek nie ma już takiego wpływu. Zyski korporacji są opodatkowane dwukrotnie: raz jako dochód korporacji, a drugi raz po wypłaceniu dywidend akcjonariuszom, dla których stanowi to dochód podlegający opodatkowaniu.

Podobne prace

Do góry