Ocena brak

Omów instytucję zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku lub zaliczek na podatek

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia,, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego obowiązki informacyjne podatników chyba, że podatnik jest zobowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.

Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku następuje na wniosek podatnika jeżeli pobranie go zagraża ważnym interesom podatnika a w szczególności jego egzystencji oraz podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy

Podobne prace

Do góry