Ocena brak

Omów instytucję umorzenia zaległości podatkowej z urzędu

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Umorzyć zaległość z urzędu można gdy:

-Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne

-Jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza 5- krotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym

-Kwota zaległości podatkowej nie zostanie zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym podatnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości nie podlegające egzekucji

-administracji albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej 3 krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Podobne prace

Do góry