Ocena brak

Omów instytucje przedawnienia możliwości ściągania podatków

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Jeżeli w trakcie toczącego się postępowania podatkowego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu postępowanie to umarza się w drodze postanowienia. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

-od dnia wydania decyzji do dnia terminu płatności podatku lub zaległości lub rat

-od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku.

Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości, a biegnie on na nowo od dnia uprawomocnienia się wyroku o ukończeniu się postępowania upadłościowego. Bieg terminu zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego po raz pierwszy. Kolejne postępowanie egzekucyjne nie przerywa biegu. Bieg terminu zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie albo wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Termin przedawnienia biegnie dalej od dnia prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. 

Podobne prace

Do góry