Ocena brak

Omów instytucję odraczania terminów

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć termin płatności podatku, odsetek za zwłokę lub innych terminów. Może też rozłożyć te płatności na raty. W razie wydania decyzji nowym terminem płatności jest dzień, w którym zgodnie z decyzją powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub rat. Jeżeli w terminie tym podatnik nie dokonał zapłaty odroczonych płatności to terminem płatności staje się termin z przed odroczenia. Przepisy odroczeń stosuje się też do płatników i inkasentów .

Podobne prace

Do góry