Ocena brak

Omów elastyczność dochodową i mieszaną popytu

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Dochodowa elastyczność popytu jest stosunkową zmianą popytu na dane dobro podzieloną przez stosunkową zmianę dochodu. W miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie ogólny popyt, ale zmienia się również jego struktura. Zmiany te idą w kierunku zmniejszenia procentowego udziału wydatków na żywność oraz na inne dobra niższego rzędu i zwiększenia wydatków na dobra wyższego rzędu (dobra konsumpcyjne trwałego użytkowania) – Prawo Engla.

Elastyczność mieszana popytu mierzy reakcję wielkości popytu na dane dobro wywołaną zmianami ceny jakiegoś innego dobra. Elastyczność mieszana jest dodatnia dla substytutów (cena węgla rośnie to popyt na ropę naftową również rośnie), ujemna

natomiast dla dóbr komplementarnych (cena samochodów rośnie to popyt na benzynę maleje).

Elastyczność mieszana:

Stosunek względnej zmiany zapotrzebowania na produkt X do względnej zmiany cen produktu Y.

---Dobro X jest substytutem dobra Y (produkty się zastępują) – współczynnik elastyczności cenowej jest dodatni i może być większy lub mniejszy od 1.

X – masło

Y – margaryna

Zwiększenie ceny Y o 50% spowoduje zwiększenie ceny masła

---Y i X są dobrami komplementarnymi (wzajemnie się uzupełniają) – współczynnik elastyczności jest ujemny, może być większy lub mniejszy od –1.

X – cena drukarki

Y – cena tonera

Cena tonera wzrośnie o 50% - zapotrzebowanie na drukarki zmaleje

---X i Y są niezależne np. teczka i buty. Nie ma związku pomiędzy tymi produktami.

---Elastyczność dochodowa zapotrzebowania

R – dochód

Dobra normalne – takie produkty, które reagują normalnie: dochód rośnie, zapotrzebowanie rośnie.

Krzywa elastyczności popytu:

Możemy wyróżnić grupy dóbr normalnych:

---Dobra normalne podstawowe, dla których współczynnik elastyczności dochodowej jest mniejszy od 1. Zmiana dochodu o 1% powoduje zmianę zapotrzebowania o 1%.

---Dla dóbr podrzędnych (w takich których przy wzroście dochodów następuje zmniejszenie zapotrzebowania) np. tańsze produkty żywnościowe – współczynnik elastyczności będzie ujemny.

Podobne prace

Do góry