Ocena brak

Omów działanie sprzyjające powstaniu optymalnej motywacji uczenia się

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Czynnikiem determinującym niepowodzenia uczniów w nauce jest czynnik podstawowy, czyli motywacja do uczenia się. Wzmacnianie tej motywacji zależy w dużym stopniu od nauczyciela, od tego, jaką wartość nada treściom przekazywanym na lekcji. We wzmacnianiu motywacji do uczenia się dużą rolę odgrywa zaspokojenie potrzeby sukcesu i osiągnięć. Uczeń, który mimo rzetelnej pracy ma słabe osiągnięcia, zniechęca się, zaniedbuje się w nauce.

Potrzeba sukcesu odgrywa więc poważną rolę motywującą do nauki. Uczniów opóźnionych w opanowaniu wiadomości i umiejętności, należy aktywizować na każdej lekcji, a nie pozostawiać ich własnemu losowi. Powinno się u nich rozwijać motywację do uczenia się szukając dodatnich momentów zasługujących na pochwałę. Wyrażenie uczniowi słabemu uznania nawet za drobne osiągnięcia zmienia jego motywację do nauki. Należy jednak pamiętać, aby następne pochwały wyrażać za coraz wyższe osiągnięcia, gdyż pochwała za minimalne sukcesy może spowodować, że uczeń zadowoli się przeciętnymi osiągnięciami i nie będzie starał się podwyższać swoich wyników.

Brak motywacji powoduje, że uczeń nie przeznacza wystarczającej ilości czasu na uczenie się, nie wykonuje prac domowych, a przy odpytywaniu nie liczy na posiadaną wiedzę, lecz na własny spryt i podpowiadanie kolegów. Brak motywacji sprzyjającej efektywnemu uczeniu się może powstać na tle występujących u ucznia zaburzeń chorobowych. Niektóre schorzenia górnych dróg oddechowych, układu krążenia, anemia, gruźlica sprzyjają przedwczesnemu występowaniu zmęczenia, senności, bierności, trudności koncentracji uwagi, osłabienia pamięci, apatii i braku chęci do pracy.

Rozpoznanie, a tym bardziej leczenie schorzeń mogących wpływać na brak chęci do nauki, może być skutecznie prowadzone jedynie przez lekarza, Nauczyciele, wychowawcy, rodzice powinni jednak zdawać sobie sprawę z zależności sprawności umysłowej oraz motywacji uczenia się od stanu zdrowia ucznia i w razie zauważenia objawów mogących świadczyć o zaburzeniach chorobowych zapewnić dziecku należytą opiekę lekarską. Brak motywacji uczenia się może być związany z przekonaniem, że nie warto starać się o uzyskanie ocen szkolnych, a ukończenie szkoły nie stwarza pomyślnych perspektyw życiowych.

Wytworzeniu się takiej postawy może sprzyjać atmosfera wychowawcza ukształtowana w domu rodzinnym. Rodzice, wyrażając się w sposób lekceważący o szkole i nauczycielach oraz o wartości systematycznej nauki i uczciwej pracy, przyczyniają się do powstania u swych dzieci postawy niechęci wobec obowiązków szkolnych. Równie ujemny wpływ mogą± wywierać koledzy, zachęcając do przerwania nauki i podjęcia pracy celem szybkiego usamodzielnienia się, które ma zapewnić łatwiejsze i przyjemniejsze życie niż pobyt w szkole.

Podobne prace

Do góry