Ocena brak

Omów części składowe makroekonomicznego modelu gospodarki w świetle przepływów rzeczowych

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

W I części przedstawiono poszczególne stadia produkcji określające zaspokojenie popytu pośredniego gałęzi produkcyjnych. W wierszach jest przeznaczenie produkcji określonej gałęzi, a w kolumnach zużycie poszczególnych dóbr „i” dla wyprodukowania określonej produkcji globalnej „j”. Występują tu koszty produkcji. Można tę część poszerzyć o zagranicę, tzn. o import w wierszach i eksport w kolumnach (gdyby nie traktować zagranicy jako odrębnej gałęzi, to eksport wykazujemy w II części, a import w III części). Można tu też dołączyć amortyzację jako koszt produkcji.

W II części znalazł się popyt końcowy wraz z restytucyjnym. Odbiorcami jego są: konsument indywidualny i zbiorowy (społeczeństwo), a także inwestor zakupujący środki trwałe i obrotowe. W części tej może także wystąpić export, jeśli zagranicy nie potraktuje się jako odrębnej gałęzi produkcyjnej.

Część III pokazuje dochody tworzone w gałęziach produkcyjnych (płace i akumulacja oraz amortyzacja – jeśli nie była ujęta w I ćwiartce). Jeśli w II części występuje „zagranica” jako końcowy odbiorca produkcji krajowej, to w III części trzeba wykazać również import.

Część IV tabeli dotyczy podziału wytworzonego dochodu. Zawiera zarówno stronę dochodową (konsument indywidualny, banki, inwestor), jak i wydatkową (budżet). W warunkach gospodarki centralnie zarządzanej zazwyczaj nie wypełniana, przeznaczona była na informacje co do wtórnego podziału dochodu narodowego. Nie była wypełniana, gdyż z uwagi na nierównowagą popytową, wynikająca z założeń metody MPS, limitów, wymyślonych cen będących narzutem na koszty nie można było zbilansować wytworzonych dochodów z realnym ich podziałem.

Do góry