Ocena brak

Omów budowę aparatu psychicznego i opisz zasady, jakimi kierują się poszczególne struktury aparatu psychicznego

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

W skład budowy aparatu psychicznego zalicza się; id, ego, superego.

Id jest zawsze najstarszą strukturą w aparacie psychicznym. jego treścią jest to, co jest dziedziczone, ewolucyjne a więc popędy. W id mieści się cały rezerwuar energii. Id nie podlega przemijaniu czasu, nie rozeznaje wartości dobra czy zła, jest to energia. jest to realność. id, aby realizować swoje potrzeby dysponuje pewnym procesem pierwotnym. jest to, to, co umożliwia natychmiastowe zaspokojenie potrzeb, ale proces pierwotny często nie zaspakaja potrzeb np. kichanie – czynności odruchowe jest to wyładowanie energii. id nie znosi odroczenia, jest bezpośrednie, automatyczne, dlatego dysponuje procesem pierwotnym. rozładowuje napięcie przez tworzenie obrazu przedmiotu. może rozładować energię poprzez automatyzm; fantazje, wyobrażenia mimowolne lub marzenia senne. Id kieruje się zasadą przyjemności. Id samo w sobie jest ślepe i jako rezerwuar energii musi wytworzyć strukturę, która da mu szansę rozpoznawania rzeczywistości – tą strukturą jest ago. Ego nie istnieje od początku, ale tworzy się i odróżnia to dzięki temu odróżnia to, co w umyśle od tego, co w świecie zewnętrznym. ego podporządkowane jest zasadzie rzeczywistości kieruje się tą zasadą. Ego jest centrum aparatu psychicznego, które odpowiada za spostrzeganie, rozumowanie, myślenie, przetwarzanie informacji. działa za pomocą procesu wtórnego

Gdyż w stosunku do energii id jest czymś wytworzonym. Proces wtórny to ukształtowanie myślenia realistycznego, umiejętność rozpoznawania rzeczywistości. Pojawia się dzięki temu, że id nie ma szans na zaspokojenie energii bez ego.

W efekcie energia id musi być wykorzystana na terenie nocnych układów psychicznych źródłami jest cały czas id i może nastąpić, kateksja do pewnego stylu myślenia, czyli ilość energii włożona w pewien styl myślenia. Jest to myślenie wtórne gdyż zostało wytworzone w wyniku potrzeby, ciśnienia id który musiał zaspokoić energię, ale do tego myślenia jest przyzwyczajony, co oznacza, że część energii została poświęcona na rzecz tego przyzwyczajenia. Ego sprawdza rzeczywistość. Ego jest na usługach id, wydatkuje energię na procesy rozumowania, abstrahowania. ego może być częściowo nieświadome, dlatego, pewne treści z ego zostają wyparte. Pełnia zasady realizmu i powinności moralnej, rozwiązuje konflikty między różnymi wymaganiami aparatu psychicznego. ego jest względnie autonomiczne i łączy w sobie dążenia id oraz superego,

Superego to wewnętrzna reprezentacja wartości, ideałów instancja moralna się liczyć z kulturą, ze społecznością, z tym, że mój popęd mogę zaspokoić w sposób zgodny z pewnymi normami. Superego kieruje się zasadą dążenia do doskonałości a jeśli superego aparacie psychicznym człowieka, to staje się on usztywniony. jest chodzącym paragrafem. superego zawiera w sobie dwa systemy;

- Sumienie – zespół normatywny ja idealne-, czyli to, jaki powinienem być.

-Superego kieruje się zasadami moralnymi ( cele realistyczne zastępuje moralnymi)

- Superego jest równie nieświadome jak id.

Aby podołać rygorystycznym superego ego musi być dobrze ukształtowane, gdyż inaczej człowiek popadłby w nerwicę.

Podobne prace

Do góry