Ocena brak

Oligifazja

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Odnosi się do mowy osób z upośledzeniem umysłowym.Upośledzenie umysłowe wiąże się z niedorozwojem wyspecjalizowanych struktur mózgowych odpowiadających za przebieg procesów psychicznych przy czym zachowane jest funkcjonowanie bardziej elementarnych czynności psychicznych-zachamowana analiza syntezy i myślenie abstrakcyjne. 

Rozwój mowy zależy od czynników:

-wpływy środowiska

-procesów stymulacji jakości

-rozpoczęcia procesów rewalidacji

-chorób dziecka

-momentu interwencji

-zaburzenia sprzężonego

-zaburzenia emocjonalnego

-dysfunkcji gruczołów dokrewnych

Zaburzenia opóźnienia rozwoju mogą obejmować wszystkie płaszczyzny języka:

-FONETYCZNO FONOLOGICZNA: system obejmuje 2 aspekty języka :percepcje i produkcję; u osób z upośledzeniem obserwuje się rozwój analizatora słuchowego, dziecko ma trudności z różnicowaniem dźwięków mowy, percepcja jest niedokładna, nieprecyzyjna. Opóźnienie ruchów manipulacyjnych ogranicza poznawcze doświadczenia dziecka. Słaby rozwój preksji oraz słaba percepcja słuchowa znacznie wydłuża rozwój artykulacji, długo utrzymuje się zniekształcenie struktury fonologicznej wyrazu. Rozwój ruchowy stymuluje intensywnie kora mózgowa.

-GRAMATYCZNY-rozwój umysłu uzależniony jest od analityczno syntetycznej działalności we wszytskich sferach: słuchowej , wzrokowej:grozja-spostrzeganie, uogólnienie i klasyfikacja, wychwytywanie różnic i podobieństw, porządkowanie i segregacja.

-LEKSYKALNY

Doświadczenia które dają wyobrażenia, spostrzeganie desygnatu powinny otrzymać symbol, słowo. W związku z tym nie wytwarzają się połączenia desygnatu-słowa. Niedorozwój analityczno syntaktycznych funkcji utrudnia kształtowanie się wszystkich językowych uogólnień np. dziecko nie przyswaja form gramatycznych języka. Dziecko z upośledzeniem umysłowym znacznie wolniej i jakościowo inaczej niż dziecko z normą językową przyswaja prawidła języka. Obok obniżonych funkcji percepcyjno motorycznych osłabiona jest analityczno syntektyczna i występuje:

-słaba koncentracja uwagi

-osłabienie motywacji do procesów umysłowych

-wolne tempo uczenia się

-nietrwałe afekty

-niski poziom samokrytycyzmu

-frustracja aktywności komunikacyjnej prowadzącej do jej ograniczeń

-uboga pamięć i słowa

-ograniczona wiedza o otaczającym świecie

Do góry