Ocena brak

Okresy historycznego rozwoju państwa i prawa rzymskiego

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Okres rządów królewskich – 753 r. p.n.e.- 509r. p.n.e. – włada króla – rex senat (rada starszych, organ doradczy), a także zgromadzenia ludowe comitia curiata (rody i kurie).

Okres republiki 509 r p.n.e. – 27 r. p.n.e. dwóch konsulów, urzędnicy magistraturalni, senat (najważniejsze sprawy państwowe) + ustawodawstwo i wybór magistratur – zgromadzenia ludowe (komicja) - kurialne i comitia centuriata (wojskowe i cenz. majątkowy) i comitia tributa - (okręgi terytorialne) .

Okres pryncypatu 27 r. p.n.e. – 284 r.n.e. połączenie w ręku princepsa najważniejszych funkcji państwowych (przewodził senatowi) zgromadzenia ludowe funkcjonowały do końca I w.n.e., pojawiły się nowe urzędy cesarskie – obok magistratur.

Okres dominatu 284 r.n.e. – 476 r.n.e.(395r.n.e. podział Cesarstwa) absolutna władza cesarska, urzędy cesarskie scentralizowane i zbiurokratyzowane.

Periodyzacja rzymskiego prawa prywatnego:

  • prawo archaiczne – do poł. III w.p.n.e. (słabo rozwinięte ale skodyfikowane Ustawa XII Tablic 451-450r.p.n.e.)

  • rozwój i prawo przedklasyczne poł. III w.p.n.e. do końca republiki – rozwój obok ius civile i ius gentium prawa pretorskiego – ius honorarium.

  • prawo klasyczne od pocz. Pryncypatu do 235r.n.e. (koniec panowania dynastii Sewerów) rozwój ius civile dzięki jurysprudencji prawników rzymskich – jurysprudencja klasyczna (szczyt świetności).

  • schyłkowy (prawo poklasyczne) i prawo justyniańskie – 235 r.n.e. – 565r (śmierć cesarza Justyniana) – kryzys w III w.n.e. upadek kultury, gł. Źródłem prawa były ustawy cesarskie dominatu, nastąpiła wulgaryzacja prawa klasycznego. Prawo rzymskie znalazło wtedy zastosowania w Leges Romanae Barbarorum. W cesarstwie wschodnim dzięki szkołom w Barycie i Konstantynopolu odrodziło się zainteresowanie prawem klasycznym, pozwoliło to Justynianowi na skodyfikowanie prawa (528-534r.n.e.), uzupełnianego później w Nowelach, a zwane prawem justyniańskim. (zniszczył on jednak większość źródeł prawa klasycznego!!!)

Podobne prace

Do góry