Ocena brak

Określenie przedsiębiorstwa

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy prowadzący działalność w dziedzinie produkcji lub usług zaspokajający cudze potrzeby, który ma osobowość prawną, odrębność ekonomiczną i który realizuje określoną wiązkę celów i zadań.

Kategorie odrębności przedsiębiorstwa:

1. Odrębność techniczno-produkcyjna – oznacza ona wyposażenie przedsiębiorstwa w rzeczowe i osobowe czynniki produkcji i zastosowanie w działalności produkcyjnej określonej techniki. 2. Odrębność organizacyjna – oznacza budowę i zastosowanie określonego systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie; wyraża się to w ustaleniu określonych stanowisk pracy, linii produkcyjnych, oddziałów, wydziałów, zakładów, komórek i ogniw i określoną obsługę administracyjną systemu organizacji i zarządzania. 3. Odrębność przestrzenna – oznacza lokalizację przedsiębiorstwa w przestrzeni; geograficzne i dokładne wyznaczenie obszaru, który znajduje się w wyłącznym użytkowaniu przedsiębiorstwa. 4. Odrębność w znaczeniu prawa – przedsiębiorstwo ma osobowość prawną, co oznacza zdolność przedsiębiorstwa do zawierania umów, transakcji kupna i sprzedaży, zaciągania kredytów zgodnie z prawem. Oznacza więc zdolność przedsiębiorstwa do wstępowania w stosunki ekonomiczne, które mają charakter stosunków cywilno- prawnych. 5. Odrębność ekonomiczna – wyraża się w wyposażeniu przedsiębiorstwa w kapitał, w wyodrębnieniu jego majątku, w zdolności odnawiania i pomnażania majątku, w zdolności powodzenie w sformalizowaniu rachunku ekonomicznego, co oznacza zdolność do zaciągania kredytów, zdolność do działania w warunkach ryzyka, oznacza zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, co oznacza niezależność od jakichkolwiek jednostek gospodarczych. Odrębność ekonomiczna wymaga uzyskiwania zysków, odpowiedniego stopnia rentowności.

Wiązki celów przedsiębiorstwa:

1. Wiązka celów rynkowych: udział w rynku (jak największy), dynamika obrotów (dynamika sprzedaży wyrobów gotowych, dynamika zakupu czynników produkcji), pozyskiwanie nowych rynków, klientów, możliwości. 2. Wiązka celów efektywnościowych: wielkość zysków, rentowność i stopa rentowności, rentowność obrotu, stopa zysku kapitału własnego, obcego (całkowitego). 3. Wiązka celów finansowych: zdolność kredytowa, płynność pieniężna, gromadzenie funduszy amortyzacyjnych na cele odnowy majątku. 4. Wiązka celów związanych z płynnością majątkową – chodzi tu o: odnowę zużytego majątku, zdolność przedsiębiorstwa do pomnażania jego zdolność wytwórczych. 5. Wiązka celów socjalnych – chodzi tu o to żeby: tworzyć odpowiednie środowisko pracy dla pracowników najemnych, chodzi o bezpieczeństwo warunków pracy, o integrację pracowników najemnych i właściciela przedsiębiorstwa, o stwarzanie warunków do sytemu motywacyjnego pracowników najemnych i systemu awansów. 6. Wiązka celów prestiżowych: żeby przedsiębiorstwo miało dobra renomę w otoczeniu tj. u innych podmiotów gospodarczych i klientów, żeby miało dobre stosunki z samorządem terytorialnym, dbanie o marketing, promocje tj. oblicze przedsiębiorstwa, żeby firma była wzorcotwórcza dla otoczenia, bo takie przedsiębiorstwo ma duże wpływy polityczne i społeczne i może dużo załatwić dla siebie.

Podobne prace

Do góry