Ocena brak

OKREŚLENIE I PROBLEMATYKA METAFILOZOFII

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Terminy „metanauka" i „metasystem" mają różne znaczenia. Związany z nimi jest terminmetajęzyk". Dla nas tutaj metanauka N'  to nauka, która zajmuje się (jakąś) nauką N i której twierdzenia lub oceny dotyczą nauki N. Przy tym znaczeniu metafilozofia będzie zespół nauk odnoszących się do filozofii, a więc to, co można by skrótowo nazywać logiką, semiotyką i metodologią filozofii, teorią poznania (epistemologią) filozofii, historią, psychologią i socjologią filozofii itd., a również takie dyscypliny, jak bibliologia filozofii, dydaktyka filozofii itp.

Istnieje propozycja, ażeby spośród tego zespołu wyróżnić nauki dotyczące wartości poznawczej, prawdziwości filozofii i dla nich zatrzymać nazwę metafilozofii, do innych stosując odpowiednie nazwy szczegółowe, np. historii filozofii, psychologii uprawiania filozofii itd. Według tej propozycji metafilozofia w sensie właściwym to epistemologia i metodologia filozofii (ewentualnie wraz z naukami pomocniczymi). Istnieje historyczna i merytoryczna  potrzeba skoordynowania i systematycznego prowadzenia badań metafilozoficznych. Przedmiot badań metafilozofii jest dany: jest to określony dział kultury, czynności filozofowania oraz ich wytwory. MoŜna przewidzieć następujące główne etapy tych badań:

1. Opis zastanych nauk, doktryn czy systemów filozoficznych oraz typowych czynności uprawiania filozofii,

2. Ocena wartości tego, co zastane, która może doprowadzić do:

a) uznania badanego systemu (i sformułowania dla niego odpowiedniego metasystemu, czyli zespołu reguł metodologicznych),

b) odrzucenia badanego systemu,

c) zaproponowania doskonalszego systemu,

d) stwierdzenia, iż wartościowa filozofia nie jest możliwa.

Oczywiście metafilozofia realizując swoje zadania operuje pewnymi metodami (i związanymi z nimi założeniami) i stoi przed potrzebą odpowiedniego ich uzasadnienia. Sytuacja metafilozofii pod tym względem nie róŜni się od sytuacji (ogólnej) teorii poznania i jest rozwiązywalna w ten sam sposób. Istnieje szereg prób, a nawet zarysów tymczasowych  syntez rozważań meta-filozoficznych. W tego rodzaju badaniach nad filozofią powaŜny wkład mają filozofowie i metodolodzy polscy. Szczególnie interesuje nas tu metafilozofia filozofii klasycznie pojętej (np. w tomizmie); w tej sprawie zaznacza się udział przedstawicieli szkoły lubelskiej.

Podobne prace

Do góry