Ocena brak

Określ rolę kosztów według miejsc powstania

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Aby skutecznie kontrolować poziom działalności i oceniać jednostki (osoby) odpowiedzialne za koszty, klasyfikuje się ogół kosztów według miejsc powstawania.

Jako miejsca powstawania kosztów traktuje się organizacyjnie wyodrębnione stanowiska pracy lub ich zespoły, nazywane komórkami organizacyjnymi. Komórki te obejmują grupę pracowników, na których czele stoi osoba odpowiedzialna za działalność grupy oraz wysokości kosztów..Można wyróżnić następujące miejsca powstawania kosztów:

●wydziały

●komórki obsługi

●funkcje.

Wydziałami są jednostki (ośrodki) wytwórcze, które wykonują zamkniętą technologicznie część procesów produkcyjnych lub określone świadczenia na rzecz podstawowej produkcji przedsiębiorstwa. wyróżnia się wydziały podstawowe i pomocnicze. W wydziałach podstawowych wytwarza się produkty stanowiące zasadniczy przedmiot działalności przedsiębiorstwa. W wydziałach pomocniczych głównym zadaniem jest świadczenie usług na rzecz wydziałów podstawowych lub zaopatrywanie ich w energię, materiały. Jako pomocnicze traktuje się również komórki obsługi zajmujące się działalnością bytową oraz produkcją uboczną.Można także wyodrębnić w ramach wydziałów stanowiska pracy obejmujące poszczególne maszyny i inne urządzenia produkcyjne.

Komórkami obsługi są komórki nie produkujące: np. straż przemysłowa, straż przeciwpożarowa, magazyny itp.

Sprawowanie funkcji wiąże się również z ponoszeniem kosztów. Chodzi tu o takie funkcje, jak:

●funkcje ogólnoprodukcyjne (profilaktyka dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie pracowników, przewozy),

●funkcje zarządu,

●funkcje zakupu materiałów, kontraktacji i skupu,

●funkcje sprzedaży produktów.

Zgodnie z wyżej przedstawioną specyfikacja komórek przedsiębiorstwa i funkcji wyróżnia się następujące koszty:

●kosztywydziałów podstawowych,

●kosztywydziałów pomocniczych,

●koszty zarządu przedsiębiorstwa,

●koszty zakupu materiałów,

●koszty sprzedaży produktów,

Podobne prace

Do góry