Ocena brak

OKRES ZWROTU

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Element analizy finansowej - metoda oceny projektów inwestycyjnych. O dokonanym wyborze decyduje szybkość odzyskiwania początkowych nakładów. Przy wyborze jednego z wielu projektów bierze się pod uwagę projekt o najkrótszym o.z., natomiast przy pojedynczym przedsięwzięciu realizacja następuje, gdy o.z. jest krótszy bądź równy zakładanemu w planach.

Przez o.z. nakładów należy rozumieć okres niezbędny do odzyskania początkowych nakładów na realizację przedsięwzięcia z osiąganych nadwyżek finansowych w kolejnych latach trwania realizacji projektu inwestycyjnego. Przez nadwyżki finansowe rozumie się sumę zysku netto i amortyzacji. Gdy źródłem finansowania jest kredyt bankowy, odsetki od kredytów są także brane do obliczeń.

Ot = nakłady inwestycyjne / zakumulowane nadwyżki

gdzie: Ot - o.z.; zakumulowane nadwyżki = (zysk netto + amortyzacja + odsetki od kredytów).

O.z. oblicza się poprzez odejmowanie od początkowych nakładów na wdrożenie projektu rocznych nadwyżek finansowych osiąganych w kolejnych latach jego realizacji. Liczba lat, w których nadwyżki pokryją nakłady, nazywana jest o.z.

Zaletą tej metody jest jej prostota. Wadą natomiast fakt iż, formuła o.z. liczy przyszłe wpływy w wartościach nominalnych, a więc nie uwzględniając czynnika czasu.

Jako korektę o.z. traktuje się zdyskontowany o.z., do obliczenia którego wszystkie przepływy pieniężne dyskontuje się do ich wartości bieżącej. Korekta ta nie jest całkowitą miarą zyskowności inwestycji, bowiem nie daje informacji, w jakiej wysokości będzie zysk. Zdyskontowany o.z. służy głównie jako dodatkowy wskaźnik ryzyka inwestycji.

Podobne prace

Do góry