Ocena brak

Okres współczesny - Okres powojenny

Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011

  1. zimna wojna między państwami kapitalistycznymi a blokiem państw socjalistycznych, zakończona w Europie w pracach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1 sierpnia 1975 r. podpisanie Aktu Końcowego w Helsinkach;

  2. rozrost organizacji międzynarodowych uniwersalnych i regionalnych; rodzina ONZ czyli ONZ plus wszystkie organizacje wyspecjalizowane; Pakt Północnoatlantycki NATO 1949 r. (charakter polityczno-militarny); konferencja w Bandungu 1955r. (polityka „państw niezaangażowanych”);

  3. integracja państw Europy Zachodniej – Unia Europejska;

  4. rozwój i kodyfikacja PM: konwencje kodyfikujące prawo morza (4 konwencje genewskie 1958 r. i konwencje na Jamajce w 1982 r.), prawo dyplomatyczne (konwencje wiedeńskie 1961), prawo konsularne (konwencja wiedeńska 1963), humanitarne prawo konfliktów (4 konwencje genewskie 1949 i 2 protokoły z 1977), prawo traktatów (konwencja wiedeńska 1969), ochrona praw człowieka;

  5. zasady PM skodyfikowane w Deklaracji zasad PM dot. przyjaznych stosunków i współpracy między państwami 1970 r.

  6. nowe działy PM np. prawo kosmiczne;

  7. hierarchia norma PM: a. Imperatywne normy PM (ius cogens) – zasady o charakterze konstytucyjnym, b.ogół norm PM umownego i zwyczajowego, c.reguły zawarte w uchwałach organizacji międzynarodowych (miękkie PM).

Podobne prace

Do góry