Ocena brak

OKRES DORASTANIA - ZMIANY W SWERZE POZNAWCZEJ

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Zasadnicze zmiany zachodzą w sferze intelektualnej dorastających. Myślenie przyjmuje postać operacji formalnych.

W okresie operacji formalnych następuje zwrot w relacji człowiekrzeczywistość. Jednostka do tej pory związana bezpośrednio lub pośrednio z rzeczywistością i wchodząca w rozumowaniu od rzeczywistości teraz wychodzi od hipotez, a ich weryfikacji szuka w rzeczywistości.

Zdaniem Piageta , okres dorastania kończy długą drogę dochodzenia do wiedzy pełnej , uporządkowanej i logicznej; drogę stawania się logikiem. Należy podkreślić, że mimo zaznaczającej się akceleracji w rozwoju wciąż mniejsza część populacji przekracza próg najbardziej zawansowanego poziomu myślenia formalnego przed ukończeniem 16 roku życia.

Rozwój operacji formalnych prowadzi do pojawienia się takich właściwości myślenia dorastających jak refleksyjność, krytycyzm, metaforyczne ujmowanie zdarzeń, niezależność od sądów innych osób, formułowanie własnych opinii . Cechy te z jednej strony umożliwiają refleksję nad własnym myśleniem, z drugiej zaś – uczestnictwo w dyskusjach. Młodzież krytycznie ustosunkowuje się do przedstawianych sądów, prezentuje własne stanowisko, jest zdolna do zmiany własnych sądów pod wpływem rzeczowej racjonalnej argumentacji.

Rozwój operacji wiąże się z wieloma zmianami , jaki zachodzą w sferze poznawczej. Intensywnie rozwija się wyobraźnia, co znajduje odzwierciedlenie w pomysłowości młodzieży, w jej marzeniach i twórczości. Dorastających cechuje: tendencja do oryginalnego ujmowania zjawisk, łatwość przyjmowania rozmaitych nowości, m.in. techniczne, spontaniczne, racjonalne pomysły , ułatwiające życie codzienne. Marzenia dotyczące zarówno własnej osoby jak i otoczenia , niejednokrotnie pozwalają młodzieży osiągać to, co niedostępne w rzeczywistości.

Twórczość młodzieży jest zjawiskiem powszechnym ; występuje najczęściej w formie pisania pamiętników, listów, wierszy, opowiadań, piosenek. Większość tych wytworów cechuje często przesadny , pretensjonalny styl i treść – ważna zwykle jedynie dla samego autora. Większą aktywność w zakresie twórczości werbalnej , także w formie społecznej, przejawiają dziewczęta. Zaznaczają się zmiany w poszczególnych procesach poznawczych. Wzrasta wrażliwość zmysłów , osiągając najniższe progi . Ostrość wzroku piętnastolatków przewyższa ostrość wzroku dorosłego. Pod koniec okresu dorastania wzrasta ostrość słuchu muzycznego, zwiększa się również czułość zmysłów. W pierwszej fazie zwiększa się zdolność rozróżniania barwnych odcieni , a około siedemnastego roku życia wzrasta umiejętność różnicowania jasności barw. Zdolność różnicowania tonów wzrasta intensywnie w wieku dziewiętnastu lat.

Powiększenie się rozpiętości wrażliwości : od dużej wrażliwości na bodźce słabe do bardzo dużej tolerancji na silne bodźce. Rozwija się pamięć i uwaga dorastających. Uwaga staje się bardziej pojemna, a pamięć – dowolna strategiczna i logiczna. Rozwijają się procesy metaloznawcze, pod wpływem refleksji nad sobą. Cechy te pozwalają młodzieży na efektywne uczenie. Mimo to należy zaznaczyć , że w pierwszej fazie dorastania uwaga jest zwykle chwiejna, a pamięć charakteryzuje się małą trwałością.

Podobne prace

Do góry