Ocena brak

Okoliczności wyłączające winę

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Są nimi:

- niepoczytalność i poczytalność ograniczona

- działanie pod wpływem błędu

- działanie na rozkaz (wykonywanie rozkazu)

Okoliczności wyłączające winę są to takie okoliczności, które wiążą się z osobą sprawcy. Osoba nie podlega odpowiedzialności karnej jeżeli jest niepełnosprawna umysłowo, ma zaburzenia psychiczne. Czy dana osoba cierpi na taką przypadłość stwierdza biegły sądowy. Osoba chora psychicznie zostaje umieszczona w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ nie da się jej ukarać pozbawiając wolności i osadzając w zakładzie karnym.

Niepoczytalność jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną. Wynika to z faktu, że osobie niepoczytalnej nie można przypisać winy, a stan jakim jest niepoczytalność tj. taki stan sprawcy, w którym nie może on w czasie popełnienia przestępstwa rozpoznać znaczenia tego czynu i pokierować swoim postępowaniem. Przyczyną niepoczytalności może być upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna lub inne zakłócenie czynności psychicznych, zaś skutki tego stanu dotykać mogą bądź to sfery intelektu (brak świadomości) bądź sfery woli (niemożność pokierowania swoim postępowaniem).

Poczytalność ograniczona to działanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków.

Działanie pod wpływem błędu - dopuszczenie się przestępstwa od wpływem błędu co do okoliczności stanowiących znamię czynu zabronionego (błąd faktyczny) lub nieświadomość, że popełniany o czyn jest zabroniony (błąd prawny).

Działanie na rozkaz - ma charakter szczególnej sytuacji motywacyjnej przypadek, kiedy inny podmiot nakłania nas do zrealizowania określonego działania, ale nie można wyciągać wniosku, że samo poddanie pod oddziaływanie innych osób ogranicza naszą wolność. Albo jest tak, że pozostajemy w faktycznym uzależnieniu od tych innych osób emocjonalnym, społecznym, finansowym i wówczas wydane polecenie lub zaadresowany do nas postulat staje się dla nas czymś bardzo istotnym. Z drugiej strony to system prawny tworzy pewne sytuacje, w których określony postulat staje się obowiązkiem prawnym np. na podstawie umów o pracę pracodawca ma kompetencje do wydawania w stosunku do nas poleceń służbowych.

Podobne prace

Do góry