Ocena brak

Okolice mojego miasta - Sieradz

Autor /goalgeRok Dodano /09.07.2005

Powiat sieradzki leżący w centralnej Polsce jest jednym z najbardziej znanych historycznie obszarów o dobrze rozwiniętym rolnictwie i rozwijającym się przemyśle. Posiada cenne walory przyrodnicze, rekreacyjne, wiele zabytków. Ludzi tu mieszkających cechuje duża wrażliwość, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności.

Sieradz jako jedno z najstarszych miast w Polsce może poszczycić się piękną i długą historią sięgającą XII wieku. Położenie miasta w dolinie rzeki Warty stwarza atrakcyjne warunki do obcowania z przyrodą i wypoczynku. Pomimo wielu zniszczeń, które przyniosła II Wojna Światowa miasto posiada wiele osobliwych miejsc. Ziemia sieradzka ma turystom wiele do zaoferowania, i to zarówno amatorom urlopowego leniuchowania, jak i pasjonatom turystyki aktywnej. Rzeka Warta i jej dopływy, zbiornik wodny Jeziorsko, lasy, rozległe nadwarciańskie łęgi - to atuty wciąż jeszcze mało wykorzystane. Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, którego fragment znajduje się granicach powiatu, sześć rezerwatów przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zabytki architektury, muzea, sanktuaria i ośrodki pątnicze (Charłupia Mała, Warta, Chojne) to wartości, z którymi warto się zapoznać.

Jednym z ciekawszych miejsc w Sieradzu jest most, a właściwie deptak, na rzece Warcie wraz z otaczającym go parkiem i plażą. Może nie byłoby w tym nic szczególnego, bo takie miejsca są wszędzie gdzie jest woda to jednak na uwagę zasługuje fakt, że konstrukcja w Sieradzu jest najdłuższą wiszącą kładką pieszą w Polsce. I choć nawet niewielu mieszkańców Sieradza wie o tym, to jest to faktem co potwierdzają badania konstruktorów z Wrocławia, którzy planują wybudować tam podobną konstrukcję lecz większą.
Póki co, to właśnie Sieradz posiada najdłuższy deptak w Polsce i jest to miejsce w sam raz do letniego wypoczynku. Kolorytu dodaje także otoczenie, piaszczysta plaża, wspaniały park, i ośrodek sportowy. I pomimo, że woda nie jest najlepszej jakości to jest to miejsce letnich spotkań Sieradzan, spragnionych chłodnej kąpieli.


Przyroda w powiecie sieradzkim jest stosunkowo mało zmieniona przez człowieka. Zachowały się tu fragmenty naturalnych zbiorowisk roślinnych. Obszary o prawnie chronionych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zajmują około 20 % powierzchni powiatu W kilku rezerwatach leśnych chronione są pozostałości lasów jodłowych, gdzieniegdzie można jeszcze spotkać dąbrowy i buczyny. świat zwierzęcy również jest dość bogaty, a tereny wokół zbiornika "Jeziorsko" stanowią bogate skupisko ornitofauny.
Dla zachowania naturalnych walorów środowiska przyrodniczego oraz wartości historycznych i kulturowych utworzono dwa obszary chronionego krajobrazu: "Nadwarciański i Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu". Inną formą ochrony przyrody są pomniki przyrody - pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej, których zarejestrowanych jest 315. Użytki ekologiczne, których jest 48 (w 10 gminach) zajmują powierzchnię 87,62 ha.
Ochroną objęte są również parki podworskie m. in. w: Starcach, Tubądzinie, Kliczkowie Wielkim, Kliczkowie Małym, Małkowie, Męckiej Woli, Dąbrowie Wielkiej, Kościerzynie, Kobierzycku, Inczewie, Ostrowie, Wrzącej, Równej, Jasionnej, Nowej Wsi, Niechmirowie.Na terenie powiatu sieradzkiego występuje aż 315 pomników przyrody. Niektóre obszary są szczególnie uprzywilejowane pod względem liczby pomników przyrody. Należą do nich: gmina Błaszki - 75, miasto i gmina Sieradz - 72, gmina Brzeźnio - 55.
Zdecydowana większość pomników przyrody Sieradzkiego to sędziwe, imponujące drzewa, zwłaszcza dęby szypułkowe i lipy, ale również wiązy, jesiony, klony, buki i inne gatunki. Największe ich skupiska występują w starych podworskich parkach. Wymienić tu należy zwłaszcza park w Kliczkowie Małym z licznymi potężnymi, kilkusetletnimi dębami szypułkowymi, oraz parki w Kliczkowie Wielkim, Starcach, Małkowie, Chojnem.
Osobną ochroną przyrody są użytki ekologiczne - są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikalnych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieożywionej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.
Na terenie powiatu takich enklaw przyrodniczych objętych ochroną znajduje się 48 o łącznej pow. 87 ha.


Na terenie powiatu znajduje się 6 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 2.615,22 ha. Są to w większości rezerwaty leśne utworzone w celu ochrony naturalnych bądź półnaturalnych fragmentów dąbrów, buczyn oraz drzewostanów z udziałem jodły. Przez obszar powiatu przebiega północna granica naturalnego zasięgu jodły oraz północno-wschodnia granica zasięgu buka. Ochrona tych drzewostanów jest szczególnie istotna z naukowego punktu widzenia.
Jedynym nieleśnym wyjątkiem jest Jeziorsko - najmłodszy rezerwat, będący jednocześnie chyba najcenniejszym przyrodniczo obiektem tego terenu. Nie umniejszając znaczenia pozostałych rezerwatów, to właśnie on oraz rezerwat leśny Nowa Wieś charakteryzują się wyjątkowymi, nawet na miarę kraju, walorami przyrodniczymi.


Rezerwat Paza
Przedmiot ochrony: fitocenozy leśne żyznej buczyny, grądu typowego i wilgotnego oraz boru mieszanego;
Data utworzenia: 11.12.1995 r.;
Powierzchnia: 27,21 ha;
Lokalizacja: Leśnictwo Potok, Nadleśnictwo Złoczew; Miasto i Gmina Złoczew
Rezerwat utworzony w celu ochrony najlepiej w Nadleśnictwie Złoczew zachowanych starodrzewi bukowych (ok. 90-150-letnich) na żyznym środowisku grądowym. Najstarsze 160-letnie buki dochodzą tu do 300 cm średnicy. Celem ochrony są również stanowiska chronionych oraz rzadkich gatunków roślin. Z roślin chronionych należy wymienić przede wszystkim wawrzynka wilczełyko, bluszcz pospolity, marzankę wonną, kruszynę pospolitą, kalinę koralową, a z rzadkich łuskiewnika różowego oraz korkową odmianę wiązu polnego.


Rezerwat Wrząca
Przedmiot ochrony: fitocenozy leśne kwaśnej buczyny niżowej na granicy zasięgu buka i jodły;
Data utworzenia: 11.12.1995 r.;
Powierzchnia: 59,1 ha;
Lokalizacja: północno-zachodnia część uroczyska "Orły", Leśnictwo Biała, Nadleśnictwo Złoczew; Miasto i Gmina Złoczew
Celem utworzenia rezerwatu była ochrona jedynych na terenie nadleśnictwa Złoczew, najlepiej zachowanych fitocenoz kwaśnej buczyny niżowej oraz ponad stuletnich starodrzewi bukowych z udziałem jodły na granicy ich zasięgu.


Rezerwat leśny Półboru
Przedmiot ochrony: naturalne fragmenty dąbrowy świetlistej i grądu wraz z licznymi stanowiskami roślin chronionych;
Data utworzenia: 24 listopada 1983 r.;
Powierzchnia: 56,83 ha;
Lokalizacja: uroczysko "Woźniki", Leśnictwo Męcka Wola, Nadleśnictwo Sieradz, teren gminy Sieradz;
Głównym obiektem chronionym w rezerwacie jest 130-letni drzewostan dębowo-sosnowy z bogatym podszytem i bujnym, wielogatunkowym runem. Stwierdzono tu występowanie niemal 300 gatunków roślin naczyniowych. Runo, pokrywające całą powierzchnię, wykazuje kilkuaspektowość sezonową. Zakwitające przylaszczki, zawilce, złoć żółta, ziarnopłon wiosenny, kokorycz oraz wiele innych roślin tworzą przepiękny wiosenny aspekt. Z ciekawszych gatunków należy również wymienić konwalię majową, bukowicę zwyczajną, przytulię Schultesa, bodziszek czerwony, kokoryczkę wonną i wielokwiatową.


Rezerwat leśny Jaźwiny
Przedmiot ochrony: wielowarstwowy bór mieszany wilgotny, naturalnego pochodzenia na stanowisku wyspowym wśród rozległych borów suchych;Data utworzenia: 20 maja 1963 r.;
Powierzchnia: 3,86 ha;
Lokalizacja: uroczysko leśne "Błota", Leśnictwo Błota, Nadleśnictwo Złoczew, teren gminy Brąszewice;
Drzewostan tworzą sosny, świerki i jodły w wieku 80-140 lat. Największą jego ozdobą były do niedawna monumentalne okazy jodeł o wysokości 38 m i obwodzie pnia 100 cm, które niestety giną wskutek zaburzenia stosunków wodnych. Stan podrostów jodłowych i świerkowych również jest coraz gorszy. W runie obficie występuje paproć orlica pospolita, a w miejscach najwilgotniejszych mchy torfowce i mech płonnik. Do ciekawszych roślin zalicza się widłak jałowcowaty, gwiazdnica długolistna, wąkrota pospolita i siódmaczek leśny. W pobliżu rezerwatu znajduje się stanowisko rzadkiej paproci chronionej długosza królewskiego.


Rezerwat leśny Nowa Wieś
Przedmiot ochrony: wielogatunkowe drzewostany liściaste z udziałem jodły i buka oraz stanowiska licznych roślin chronionych;
Data utworzenia: 7 maja 1984 r.;
Powierzchnia: 117,62 ha;
Lokalizacja: Leśnictwo Potok, Nadleśnictwo Złoczew, teren Miasta Gminy Złoczew;
Rezerwat powstał przez połączenie istniejących dawniej rezerwatów "Komasówka" i "Nowa Wieś". W pięknym naturalnym drzewostanie uwagę zwracają przede wszystkim imponujące, sędziwe okazy świerków, buków, jodeł i dębów. Osobliwością rezerwatu jest duże stanowisko kwitnącego bluszczu pospolitego. Urozmaicony podszyt tworzy trzmielina europejska, kruszyna pospolita, kalina koralowa, warzynek wilczełyko, bez czarny i koralowy, szakłak, głóg i wiele innych krzewów. Prawdziwą ozdobą rezerwatu jest bujne i różnorodne runo odznaczające się zmiennością sezonową. Najbardziej malowniczy jest aspekt wczesnowiosenny, gdy kwitnie zawilec gajowy, przylaszczka, miodunka ćma, kokorycz pełna, śledzienica skrętolistna, ziarnopłon wiosenny oraz wiele innych atrakcyjnych roślin. Bogata flora obfituje w gatunki chronione. Poza wymienionym wcześniej bluszczem pospolitym i wawrzynkiem wilczełyko, występuje tu barwinek pospolity, widłak goździsty oraz bardzo rzadkie storczyki: podkolan zielonawy, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata i gnieźnik leśny. Żyje tu również wiele ciekawych gatunków zwierząt, z których można wymienić bociana czarnego, orzesznicę, borsuka, jenota czy łosia. Rezerwat ten ze względu na bardzo dobrze zachowane i mocno zróżnicowane drzewostany oraz wszystkie inne wymienione wartości jest niezwykle cennym elementem w przyrodzie regionu, o wyjątkowych walorach przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych.


Rezerwat ornitologiczny "Jeziorsko"
Przedmiot ochrony: ostoja ptaków wodno-błotnych, w tym licznie występujących gatunków ptaków rzadkich i chronionych;
Data utworzenia: 23.12.1998 r.;
Powierzchnia: 2.350,6 ha;
Lokalizacja: południowa część zbiornika Jeziorsko aż do linii łączącej miejscowość Jeziorsko z miejscowością Brodnia, teren gminy Pęczniew, Miasto i Gmina Warta;
Zadaniem rezerwatu jest ochrona płytkiej, cofkowej części zbiornika zaporowego "Jeziorsko" wraz z jej licznymi skrzydlatymi mieszkańcami. Liczebność ptaków lęgowych, skład gatunkowy oraz niezwykle bogata awifauna przelotna pozwalają zaliczyć rezerwat Jeziorsko do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Do chwili obecnej stwierdzono występowanie ok. 250 gatunków ptaków, w tym 150 lęgowych. Gnieżdżą się tu bardzo rzadkie, ginące gatunki ptaków, często w bardzo dużych ilościach. Dla niektórych gatunków Jeziorsko to jedno z nielicznych stanowisk lęgowych w głębi kraju. W okresie przelotu, zwłaszcza jesiennego, liczebność przebywających w rezerwacie ptaków przekracza 10.000 osobników. Wśród tej imponującej liczby ptaków trafiają się często wielkie rzadkości, a także gatunki egzotyczne, sporadycznie zalatujące na teren Polski.
W dużej ilości pojawiają się tu mewy, rybitwy oraz różne gatunki siewkowców
(m.in. brodźce, biegusy, bataliony, bekasy czajki, sieweczki, szlamiki). W czasie przelotu spotkać można duże stada kilku gatunków gęsi,, kaczek, czapli,, a także stada czarnych bocianów, Regularnie pojawiają się ptaki nie często obserwowane w kraju, jak: ślepowron, czapla biała, żuraw, ostrygojad, siewka złota, siewnica, kulik wielki i mniejszy, bekas dubelt, bekasik płatkonóg szydłodzioby, brodziec pławny, rybitwy,: białowąsa, białoskrzydła i wielkodzioba. Spotyka się tu również ptaki drapieżne, jak: sowy, błotniaki stawowe, myszołowy, jastrzębie, sokoły pustułki i sokoły wędrowne, krogulce, kobuzy, rybołowy a nawet potężne bieliki. Zanotowan też obecność ibisa kasztanowatego, warzęchy,, czapli nadobnej, szablodzioba, szczydlaka, kormorana małego, mewy orlicy, gęsi egipskiej, kazarki i sterniczki.

Podobne prace

Do góry