Ocena brak

Ograniczone prawo rzeczowe

Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011

Przysługuje osobom fizycznym lub prawnym wzglądem rzeczy, której właścicielem jest inna osoba. Do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są:

  • użytkowanie

  • zastaw

  • służebność

  • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

  • hipoteka

Użytkowanie może dotyczyć rzeczy, nieruchomości a także praw. Użytkownikowi przysługuje prawo do użytkowania oraz prawo do pobierania pożytków z rzeczy (czasem ograniczone).

Użytkowanie wygasa jeżeli rzecz jest nie użytkowana przez 10 lat.

Zastaw – ustanowiony umową lub ustawowy, może zabezpieczać wierzytelności bieżące lub przyszłe. Umowa nie wymaga szczególnej formy poza zastawem rejestrowym (Ustawa z

dn. 6.12.1996 roku Dz.U. nr 149) . W odróżnieniu od klasycznego zastawcy , rzecz znajdująca się u zastawnika wymaga wpisu do rejestru zastawów i jest forma zabezpieczenia banków, gmin, spółdzielni. Zastawca składa zobowiązanie, że nie zbędzie rzeczy w określonym czasie.

Zastaw ustawowy powstaje z mocy prawa i jest korzyścią danych osób(np. rzecz przewoźnika, spedytora ). Osoby te mogą ustanowić zastaw na rzeczach innych osób, które znajdują się w ich pomieszczeniach.

Służebność jest to ograniczenie w wykonywaniu prawa własności dotyczy osoby, która faktycznie włada nieruchomością. Ustanawia się ją wyłącznie na nieruchomościach . Na jej podstawie osoba uprawniona ma prawo korzystać z cudzej nieruchomości, ale tylko w określony sposób np. prawo przejazdu, pobierania wody. Zobowiązuje właściciela do nieutrudniania osobie korzystającej z jego nieruchomości.

Służebności dzielimy na:

  • osobiste – służebność niezbywalna, przypisana danej osobie

  • gruntowe – jest zawsze wpisana do aktu notarialnego, jest dal gruntu którym dysponuje właściciel

Hipoteka – jest zbliżona do zastawu, odnosi się ona do nieruchomości bez względu na właściciela. Szczegółowe przepisy reguluje ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Księga wieczysta to dokument stanu prawnego nieruchomości. Wpisy w tej księdze korzystają z domniemania prawdziwości i jawności, ponadto obowiązuje zasada rękojmii. Rękojmie wyłącza wpisane ostrzeżenie (np. że nie są wyjaśnione prawa własności).

Podobne prace

Do góry