Ocena brak

Ograniczone prawa rzeczowe

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Ograniczone prawa rzeczowe (art. 244 KC i dalej):

Użytkowanie, zastaw i służebność regulowane są przez KC, zaś hipoteka i zastaw rejestrowy regulowane są odpowiednimi ustawami.

 

Służebność gruntowa (art. 285 KC) – Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

Służebność osobista – Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania.

Zastaw – ograniczone prawo rzeczowe na rzeczach ruchomych, może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności na rzeczy ruchome (na nieruchome – hipoteka), jest to zabezpieczenie na poczet przyszłych lub warunkowych wierzytelności; potrzebna jest do tego umowa pomiędzy właścicielem i wierzycielem oraz wydanie rzeczy wierzycielowi lub osobie trzeciej na którą strony się zgadzają. Jeżeli ktoś ma wierzytelność według dłużnika to dłużnik może obciążyć inną rzecz jako zabezpieczenie.

Zastaw rejestrowy – potrzebny jest wpis do rejestru sądowego. Rzeczy obciążone tym zastawem pozostają w ręku dłużnika do zabezpieczenia wierzytelności. Podmiotem zastawu mogą być również prawa, kiedy są one zbywalne, np. udział w sp. z o.o. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa na piśmie z datą pewną.

Podobne prace

Do góry