Ocena brak

Ograniczenie zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Rzymianie wypracowali cztery kategorie osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek:

    a/. dzieci (infantes) - do siódmego roku życia - brak zdolności do czynności prawnych, nie odpowiadały za delikty.

    b/. niedojrzali (impuberes) - między 7 a 12 lat - kobiety i 14 - mężczyźni - ograniczona zdolność do czynności, mogli sami dokonywać czynności dla siebie korzystnych, a za zgodą opiekuna także niekorzystnych czynności. Nie mogli sporządzić testamentu ani zawrzeć małżeństwa, a za delikty odpowiadali tylko gdy rozumieli bezprawność swych działań.

    c/. małoletni (minores) - od 12/14 lat do ukończenia 25 lat - pełna zdolność, ale mieli ochronę za względu na "lekkomyślność właściwą młodemu wiekowi i brak doświadczenia życiowego". Istniała skarga actio popularis (mógł ją wnieść każdy) o grzywnę i infamię dla tego kto naraził małoletniego na stratę w skutek czynności prawnej (actio legis Plaetoriae -192 rok p.n.e.). Zawarta umowa była co prawda ważna, lecz pozwany małoletni korzystał z exceptio legis Plaetoriae, jeśli kontrahent dopuścił się podstępu i in integrum restitutio, jeśli nie działał podstępnie. Małoletni mógł żądać ustanowienia kuratora do doradztwa, mógł spisać testament, zawrzeć małżeństwo, odpowiadał za delikty.

    d/. pełnoletni - od 25 lat wzwyż - pełna zdolność do czynności prawnych, pełna odpowiedzialność.

Podobne prace

Do góry