Ocena brak

Ograniczenia policyjno – administracyjne

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Celem wprowadzenia ograniczeń tych jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, porządku publicznego oraz interesów prawnie chronionych. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia w tym zakresie (art.100 pkt 4). Pracownik jest zobowiązany przestrzegać przepisów i zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych (art.100 pkt 3). Organem kontroli w zakresie tym jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Ochrona przeciwpożarowa- Ograniczenia związane z ochroną przeciwpożarową wynikają z przepisów ustawy o ochronie pożarowej oraz na jaj podstawie aktów wykonawczych, które m.in. odnoszą się do działalności gospodarczej. Uprawnienia kontrolne należą do Państwowej Straży Pożarnej. Ochrona sanitarna- Ograniczenia natury sanitarnej są przedmiotem regulacji różnych aktów prawnych m.in. 14 III 1985 O Inspekcji Sanitarnej 10 X 1991 o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej 29 III 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Ochrona środowiska-Zasady ochrony środowiska i przyrody zawierające również ograniczenia zostały określone przede wszystkim w ustawach z :

27 IV 2001 –Prawo ochrony środowiska 16 X 1991 o ochronie przyrody 24 X 1974 – Prawo wodne 20 VI 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska 27 IV 2001 o odpadach itd. Porządek przestrzenny Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą ma obowiązek kierowania się podstawowymi standardami porządku przestrzennego.

Powszechny obowiązek wynika z norm zagospodarowania przestrzennego, które są określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (plany gminne, uchwalone przez radę gminy). Prawo budowlane - Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane, roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie opracowanego projektu budowlanego oraz wydanego pozwolenia na budowę. Ograniczenia techniczno – organizacyjne Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw dotyczy: eliminacji zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników lub konsumentów oraz dla mienia lub środowiska, znoszenia barier technicznych w handlu i ułatwiania międzynarodowego obrotu towarowego, stworzenia warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez kompletne i niezależne podmioty, nie powodujących nadmiernych obciążeń dla przedsiębiorców. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania.

Ochrona własności przemysłowej Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 – Prawo własności przemysłowej normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, ograniczeń geograficznych i topografii układów scalonych, zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców, zadania i organizację Urzędu Patentowego RP. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o normalizacji określa zasady działalności normalizacyjnej oraz zasady opracowywania i stosowania Polskich Norm. Działalność ta ma przede wszystkim zapewnić zgodność Polskich Norm z odpowiednimi standardami światowymi.

Polskie Normy są opracowywane zgodnie z wytycznymi metodycznymi wydawanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny, które powinny uwzględniać przepisy międzynarodowych i europejskich agencji normalizacyjnych dotyczące wprowadzenia norm europejskich i międzynarodowych do norm krajowych, w tym wprowadzania tych norm w języku oryginału. Inne ograniczenia Np. przepisy prawne mogą wprowadzać ograniczenia dotyczące dostępu do wyrobów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych.

Do góry