Ocena brak

Ogólny cel polityki pieniężnej

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Podstawowym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Zadanie to często przyjmuje postać redukcji stopy ich wzrostu, aż do osiągnięcia wskaźników zbliżonych do zera. Podobnie formułuje się cel polityki pieniężnej w stabilizowanej gospodarce podlegającej transformacji. Polega on na doprowadzeniu do stabilnej równowagi gospodarczej, z niską stopą inflacji. Osiągnięciu takiego stanu służą kolejne kroki, podejmowane w polityce ekonomicznej oraz w przekształceniach systemowych, wyznaczających ramy dla tej polityki.

Stopniowo postępujące dostosowania nominalne i realne przybliżają gospodarkę do docelowego stanu stabilnej równowagi, z niską stopą inflacji. Rozłożenie w czasie tych dostosowań na ogół nie jest równomierne. Zazwyczaj zachodzą one na siebie i przeplatają się wzajemnie w znacznym stopniu

Warunkiem osiągnięcia stabilnej równowagi gospodarczej jest dopełnienie niezbędnych zmian realnych (strukturalnych) jako podstawy stabilnych relacji cen. Zadanie polityki pieniężnej w okresie transformacji polega zatem na sprawowaniu kontroli podaży pieniądza w taki sposób, aby nie dopuścić do przekształcenia się dostosowawczych wzrostów cen w "regularną" inflację, o podłożu monetarnym, a równocześnie wyznaczać granice obszaru dla stopniowych, coraz to szerszych dostosowań realnych.

 

Podobne prace

Do góry