Ocena brak

Ogólne zasady postępowania upadłościowego

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy następuje na wniosek. Wniosek taki powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego i zawierać dane określone w powołanych przepisach.

Uprawnionymi do zgłoszenia wniosku są wierzyciele oraz:

-w stosunku do spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników, partnerów lub akcjonariuszy;

-w stosunku do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami;

-w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego także organ założycielski oraz organ uprawniony do reprezentowania Skarbu Państwa, tym ostatnim we wszystkich sytuacjach przewidzianych przez prawo upadłościowe jest właściwy urząd skarbowy;

-w stosunku do osłony prawnej, spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej będących w stanie likwidacji - również każdy z likwidatorów.

Przedsiębiorca a także reprezentanci przedsiębiorcy jako osoby prawnej oraz likwidatorzy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej (pod sankcją odpowiedzialności za wyrządzoną wierzycielom szkodę) są zobowiązani zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie do dwóch tygodni od dnia zaistnienia przesłanki upadłości, chyba że wnieśli podanie o otwarcie postępowania układowego. Właściwy rzeczowo do przeprowadzenia postępowania upadłościowego jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy, który orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych. Data postanowienia sądu jest datą ogłoszenia upadłości. Ustanowienie to podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i gospodarczym oraz prasie lokalnej.

Sąd wyznacza sędziego-komisarza i syndyka upadłości. Ten ostatni, obejmuje majątek upadłego, zarządza nim i przeprowadza jego likwidację. Z kolei sędzia-komisarz kieruje postępowaniem, nadzoruje czynności syndyka i określa czynności, których syndykowi nie wolno wykonywać bez szczególnego jego zezwolenia albo bez zgody rady wierzycieli.

Sędzia-komisarz może wykonywać także inne, prawem przewidziane czynności, w tym rozstrzyga skargi na czynności komornika i notariusza. W zakresie swego działania ma on prawa i obowiązki sądu i przewodniczącego.

Utrata prawa do zarządu oraz korzystania i rozporządzania majątkiem należącym do masy upadłości nie oznacza, że upadły zostaje pozbawiony w stosunku do tej masy praw właścicielskich i obligacyjnych (wierzytelności). Ogłoszenie upadłości nie wpływa tez na zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych upadłego.

Zobowiązania pieniężne upadłego , których termin płatności jeszcze nie nastąpił stają się płatne z dniem ogłoszenia upadłości, natomiast zobowiązania majątkowe niepieniężne zamieniają się z tym dniem na pieniężne i stają - także z tym dniem - wymagalne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.

Jeśli umowa wzajemna w czasie ogłoszenia upadłości nie była wykonana ani przez upadłego, ani przez drugą stronę albo wykonana była w części, syndyk może bądź wykonać umowę i żądać od drugiej strony wykonania, bądź od umowy odstąpić. Natomiast druga strona umowy wzajemnej może żądać, aby sędzia-komisarz wyznaczył syndykowi odpowiedni termin na oświadczenie czy żąda on wykonania umowy, czy też od niej odstępuje.

Na postanowienia sądu pierwszej i drugiej instancji o ogłoszeniu upadłości przysługują środki odwoławcze, a mianowicie:

-na postanowienie sądu pierwszej instancji zażalenie - służy tylko upadłemu, zaś na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości- tylko wnioskodawcy;

-jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości dotyczy przedsiębiorstwa państwowego, zażalenie służy także organowi założycielskiemu i organowi reprezentującemu Skarb Państwa, choćby organ ten nie był wnioskodawcą przy czym zażalenie, o którym mowa, przysługuje zarówno na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, jak i na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszeniu upadłości;

-na postanowienie sądu drugiej instancji służy kasacja.

Jeśli prawo upadłościowe nie stanowi inaczej na postanowienie sędziego-komisarza służy zażalenie do sądu rejonowego prowadzącego postępowanie. Jeśli prawo upadłościowe nie stanowi inaczej, także na postanowienie sądu pierwszej instancji służy zażalenie.

Podobne prace

Do góry