Ocena brak

Ogólna struktura systemu bankowego w Polsce – rodzaje banków

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Struktura systemu bankowego jest dwupoziomowa. Pierwszy poziom zajmuje NBP jako bank centralny. Drugi poziom zajmują banki komercyjne. Określa się je zwykle jako wszystkie banki poza bankiem centralnym wykonujące czynności nie zastrzeżone do jego wyłącznej kompetencji.

Wśród banków komercyjnych wyróżnia się następujące rodzaje banków:

  • ze względu na kryterium formy prawnej ich działalności – banki państwowe, spółdzielcze i działające w formie spółki akcyjnej

  • ze względu na lokalizację siedziby banku – zagraniczne i krajowe

  • ze względu na kryterium siedziby założycieli banku – banki utworzone przez osoby zagraniczne albo z udziałem osób zagranicznych i banki utworzone za granicą przez osoby krajowe lub z ich udziałem

  • ze względu na kryterium szczególnych funkcji banku, wiążących się ze szczególnymi prawami i obowiązkami – banki prowadzące kasy mieszkaniowe, banki prowadzące działalność na rynku inwestycji kapitałowych, banki hipoteczne, banki regionalne zrzeszające banki spółdzielcze

W doktrynie i praktyce ukształtowały się też inne określenia rodzajów banków. Ponieważ nie mają one charakteru normatywnego, dla przykładu można wyróżnić tylko niektóre z nich:

  • ze względu na charakterystykę zadań wyróżnia się banki – inwestycyjne, kredytowe, depozytowe, oszczędnościowe, lokacyjne i specjalne

  • z uwagi na rodzaj właścicieli kapitału wyróżnia się banki – państwowe, komunalne, spółdzielcze, prywatne, zagraniczne, międzynarodowe, o kapitale mieszanym.

Do góry