Ocena brak

Ogólna charakterystyka teorii wychowania - Przedmiot teorii wychowania

Autor /Igor Dodano /31.08.2011

Głównym przedmiotem zainteresowań teorii wychowania jest wy­chowanie w wąskim jego rozumieniu, tj. kształtowanie postaw i innych cech osobowości dzieci i młodzieży łącznie ze stwarzaniem im warun­ków ułatwiających samoaktualizację drzemiących w nich, konstruktywnych możliwości. W tym sensie teorią wychowania interesuje szcze­gólnie rozwój moralny, społeczny, kulturalny i fizyczny dzieci i mło­dzieży, mniej natomiast ich rozwój umysłowy w procesie uczenia się, czym zajmuje się głównie dydaktyka.

Ujmując szerzej, teoria wychowania — poza gromadzeniem i sys-tematyzacją wiedzy na temat dotychczasowych osiągnięć w zakresie wąsko pojętego wychowania — zajmuje się:

  1. formułowaniem celów, jakie mogłyby lub jakie powinny być reali­zowane w procesie wychowawczyni i ukazywaniem związanychz nimi wartości, a zwłaszcza różnego rodzaju powinności, jak nor­my, ideały, dezyderaty moralne głoszone w filozofii, religii, aksjolo-gii i etyce (szczególnie deontologii);

  2. projektowaniem działalności wychowawczej, czyli sposobami umoż­liwiającymi realizowanie określonych celów wychowania, jak rów­nież ułatwiającymi wychowankom samoaktualizację własnych szansrozwojowych w sferze pozytywnych cech osobowości;

  3. różnymi czynnikami — zwłaszcza psychospołecznymi — warun­kującymi powodzenie lub niepowodzenie zaprojektowanej działalno­ści wychowawczej, do których zalicza się m.in.: podmiotowe trakto­wanie dzieci i młodzieży, racjonalne organizowanie ich życia i pracy,umiejętność nawiązywania z nimi kontaktów interpersonalnych, po­znawanie ich i umożliwianie im kierowania własnym rozwojem.

Słowem, teoria wychowania jest dyscypliną pedagogiczną zajmują­cą się przede wszystkim celami oraz sposobami i warunkami działalności wychowawczej podejmowanej wobec dzieci i młodzieży. Kwestiami związanymi z wychowaniem ludzi dorosłych i w wieku podeszłym in­teresuje się raczej sporadycznie; problemy te są przedmiotem zaintere­sowań andragogiki czy — inaczej mówiąc — pedagogiki dorosłych.

Podobne prace

Do góry