Ocena brak

Ogólna charakterystyka teorii wychowania - Nazwa teorii wychowania

Autor /Igor Dodano /31.08.2011

Teoria wychowania w przyjętym tutaj znaczeniu jest jedną z pod­stawowych dyscyplin pedagogicznych, do których — oprócz niej — za­licza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę (nazywaną niekiedy teo­rią nauczania), pedagogikę porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię wychowania i oświaty. Nie jest więc jednolitym i wewnętrznie spójnym systemem twierdzeń dotyczących wychowania, czyli jakąś osobną teorią. Będąc nazwą określonej dyscypliny naukowej, zawiera wiele przeróżnych teorii — zarówno o charakterze ogólnym, jak i cząst­kowym.

Nazwa teorii wychowania jako odrębnej dyscypliny pedagogicznej pojawiła się u nas dopiero w okresie powojennym. Podejmowane przez nią problemy wcześniej leżały w gestii zainteresowań pedagogiki ogól­nej (S. Podoleński, 1930) albo też tzw. pedagogiki normatywnej, prak­tycznej lub opisowej (K. Kotłowski, 1976). W Europie Zachodniej, jak również w Ameryce Północnej, raczej rzadko mówi się o dyscyplinie nazywanej teorią wychowania. Istniej ą jednak pod tym względem wy­jątki (por. J. Oelkers, 2001). To, czym się ona zajmuje, jest tam najczę­ściej przedmiotem pedagogiki jako nauki o wychowaniu (A. Kaiser, R. Kaiser, 1991) lub przedmiotem innych dyscyplin naukowych, jak filozofia człowieka, psychologia i socjologia.

W ramach uprawianej na Zachodzie pedagogiki tematy zbieżne z teorią wychowania, rozumianą jako odrębna dyscyplina pedagogiczna, występują nierzadko pod naz­wą „podstawy wychowania", w odróżnieniu od podstaw nauczania lub kształcenia (H. Zopfl, H. Huber, 1990).

Podobne prace

Do góry