Ocena brak

Ogólna charakterystyka systemu parlamentarnego

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

  • Rząd powoływany przez głowę państwa musi cieszyć się poparciem parlamentu.

  • Dualizm egzekutywy, gdzie obok głowy państwa funkcjonuje rząd z premierem na czele.

  • Pozycję głowy państwa cechuje neutralność polityczna, gdyż organ ten nie odpowiada politycznie przed parlamentem (nie może być odwołany).

  • Akty urzędowe głowy państwa wymagają kontrasygnaty członka rządu, który przez podpis przyjmuje na siebie odpowiedzialność przed parlamentem.

  • Rząd może istnieć i funkcjonować tylko wówczas, gdy posiada poparcie parlamentu w postaci wyrażonego mu wotum zaufania.

  • Rząd ponosi solidarną odpowiedzialność przed parlamentem za swą działalność i może być odwołany. Istnieje także odpowiedzialność indywidualna członków rządu.

  • Z istnieniem tego systemu nierozerwalnie wiąże się występowanie opozycji parlamentarnej.

Podobne prace

Do góry