Ocena brak

Ogólna charakterystyka praw pracownika

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Najbardziej oczywiste prawo pracownika zostało zawarte w art. 21 § 1 kodeksu pracy, z którego wynika, że pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem. Oprócz niego przysługują także nagrody i zasiłki. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania oraz umowy o pracę. Wynagrodzenie przysługuje również za czas niewykonania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Pracownik ma prawo także do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek:

a) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną

b) wypadku w drodze do pracy lub z pracy

c) choroby przypadającej w czasie ciąży

d) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

W przypadku niezdolności do pracy trwającej minimum 30 dni pracownikowi przysługuje wynagrodzenie i zasiłek chorobowy. W przypadku spełnienia wymogów określonych w wewnątrzzakładowych przepisach, obowiązujących u pracodawcy, pracownikowi przysługuje premia, nagroda lub nagroda jubileuszowa.

Z obowiązków pracodawcy zawartych w artykułach 94, 94² i 94³ kodeksu pracy wyinterpretowujemy również prawa pracownika. Wynika z nich choćby prawo do bezpieczeństwa, przestrzegania przez pracodawcę zasad BHP, obowiązek udostępniania przepisów, czy konieczność powiadomienia pracownika o zmianie wymiaru etatu.

Jednym z najważniejszych praw pracownika jest prawo do urlopu. Celem urlopu jest zapewnienie pracownikowi rzeczywistego wypoczynku, pozwalającego na zregenerowanie sił fizycznych i stanu psychicznego. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego to nie może się zrzec. Pracownik ma prawo także do urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Pracownicy przysługuje też urlop macierzyński w wymiarze 16 tygodni przy pierwszym porodzie, 18 tygodni przy następnym porodzie a 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Bardzo ważne prawa pracownika zostały opisane w artykule 210 kodeksu pracy. Dają one prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy w określonych przypadkach.

Podobne prace

Do góry