Ocena brak

OGŁOSZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Kierownik jednostki gospodarczej, która zobowiązana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości do corocznego badania rocznych sprawozdań finansowych, powinien w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania złożyć do ogłoszenia: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Nie podlega więc obowiązkowi złożenia do publikacji cała informacja dodatkowa, mimo że jest częścią składową rocznego sprawozdania finansowego.

Oddział zakładu ubezpieczeń oraz banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej mający siedzibę poza terytorium RP ogłasza roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta.

Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe sklada do ogłoszenia - w miejsce opinii biegłego rewidenta - informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Roczne sprawozdanie publikuje się w Dzienniku Urzędowym RP „Monitorze Polskim B” albo w przypadku spółdzielni - w „Monitorze Spółdzielczym”.

Za niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego do ogłoszenia grozi osobie niedopełniającej tego obowiązku kara grzywny albo ograniczenia wolności.

Podobne prace

Do góry