Ocena brak

Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011

CharakterystykaOgłoszenie sprawozdania finansowego - jest to opublikowanie sprawozdania finansowego jednostki, która kontynuuje swoją działalność gospodarczą oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w

" Monitorze Polskim B", a w przypadku spółdzielni w " Monitorze Spółdzielczym".

Kierownicy jednostek zobowiązani są do złożenia:

  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego (część informacji dodatkowej),
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat oraz
  • sprawozdania z przepływów pieniężnych,
  • zestawienia zmian w kapitałach (funduszach) własnych, za dany rok obrotowy w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały, bądź postanowienia organu stanowiącego stanowiącego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podziale zysku lub pokryciu straty.


Bibliografia


Podobne prace

Do góry