Ocena brak

Odzyskanie niepodległości Polski w XX w.

Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011

1. Jakie zmiany państwa zaborcze wprowadziły w polityce w stosunku do Polaków:

- rozpoczęto tworzenie polskich instytucji państwowych

- w zaborze ros utworzono Radę Regencyjną ( namiastkę władz polskich) , która miała sprawować władzę do chwili wyboru króla lub regenta )oraz radę Stanu ( organ ustawodawczy) - organy te były uzależnione od okupantów, sprawowały ograniczoną władzę w zakresie szkolnictwa i wymiaru sprawiedliwości

2. Polacy niechętnie odnosili się do Niemców i Austriaków powodem tego było:

- prowadzenie gospodarki rabunkowej - wywożono żywność , surowce , maszyny , ludzi

- kryzys przysięgowy - termin odnoszący się do sytuacji , gdy Piłsudski odmówił złożenia przysięgi braterstwa broni oraz wierności Niemcom i Austrii . W tym momencie uwięziono Piłsudskiego w Magdeburgu rozbrojono i internowano kilka tys legionistów a pozostałą część żołnierzy wcielono do armii w Szczypiornie i Beniaminowie

3. Klęska państw centralnych jesienią 1918umożliwiła Polakom przejęcie władzy :

a. Austria:

- wykorzystując rozpad monarchii a-w przystąpiono do rozbrajania wojsk zaborczych i tworzenia lokalnych władz ( w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna , a w Cieszynie rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego )

b. Rosja:

- 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy republiki Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego ( zapowiadano budowę demokratycznego państwa , realizację reform społecznych- ośmiogodzinnego dnia pracy , ubezpieczenia od bezrobocia , nacjonalizacji niektórych działów gospodarki

c. Prusy:

- Naczelna Rada Ludowa

4. 10 listopada z więzienia w Magdeburgu powrócił Józef Piłsudski , dzień później rząd lubelski Daszyńskiego podporządkował się Piłsudskiemu , a rada regencyjna powierzyła mu władzę wojskową .

5. Przemiany rządowe w odrodzonej Polsce:

- 14 listopad 1918 -rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie władzy Piłsudskiemu

- 17 listopad- Piłsudski powołuje pierwszy ogólnoeuropejski rząd - na jego czele staje Jędrzej Moraczewski

- 22 listopad - Piłsudski ogłasza się tymczasowym Naczelnikiem Państwa z uprawnieniami powoływania i odwoływania rządu oraz zatwierdzania aktów ustawodawczych

- utworzenie rządu przez Piłsudskiego i Dmowskiego , jego przedstawicielem był Ignacy Jan Paderewski

6. Sytuacja w Polsce :

a. bezrobocie

b. brak żywności i innych artykułów

c. strajki i demonstracje ludności

7. W tej sytuacji rząd wprowadził reglamentację podstawowych artykułów żywnościowych i opału, oraz wydał szereg praw: 46-godzinny dzień pracy , inspekcję pracy , ubezpieczenia na wypadek choroby , ochrona lokatorów

8. Do najważniejszych osiągnięć państwa polskiego w pierwszych m- cach niepodległości należy powołanie Sejmu Ustawodawczego , uchwalenie małej konstytucji ( określono w niej organizację i zakres działania najwyższych władz państwowych ) , utworzenie rządu- porozumienia pod kierunkiem Ignacego Paderewskiego , wprowadzenie wstępnych postępowych państw socjalnych

9. Powstanie wielkopolskie-27 grudzień 1918 - zryw niepodległościowy ludności Wielkopolski znajdującej się pod zaborem niemieckim . Bezpośrednią przyczyną było zachowanie Niemców , którzy po entuzjastycznym powitaniu przez Polaków Paderewskiego , zrywali flagi polskie i demolowali lokale polskich organizacji .Walki zakończyły się 16 lutego na mocy rozejmu w Trewirze.

Podobne prace

Do góry