Ocena brak

Odwoływanie RM – votum nieufności a votum zaufania

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Wotum zaufania jest to uchwała parlamentu aprobująca politykę rządu; wotum zaufania nie jest prostym przeciwstawieniem wotum nieufności, kwestię zaufania może stawiać sam rząd uzależniając pozostanie przy władzy od aprobaty pewnych rządowych propozycji; w Polsce udzielenie wotum zaufania przez Sejm jest konieczne do zakończenia procesu powoływania rządu — odmowa wotum zaufania zobowiązuje rząd do podania się do dymisji.

Wotum nieufności, jest to uchwała parlamentu wyrażająca negatywną ocenę działalności rządu lub poszczególnych ministrów; uchwalenie wotum nieufności zobowiązuje premiera lub ministra do podania się do dymisji. W Polsce wotum nieufności może uchwalić Sejm bezwzględną większością głosów. Prezydent ma obowiązek przyjąć dymisję i odwołać ministra, wobec którego uchwalono wotum nieufności. W razie uchwalenia wotum nieufności wobec całego rządu, Prezydent może przyjąć dymisję rządu albo rozwiązać Sejm. Rozwiązanie sejmu jest niedopuszczalne, jeżeli uchwalając wotum nieufności dokonano jednocześnie wyboru nowego premiera (tzw. konstruktywne wotum nieufności).

Do góry