Ocena brak

Odwołanie od decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Odwołanie jest środkiem prawnym zwyczajnym, samoistnym, doskonałym, formalnym. Powstanie prawa do wniesienia odwołania jest skutkiem doręczenia stronie decyzji wydanej przez organ I instancji. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy. Prawo wniesienia odwołania przysługuje każdej stronie, bez względu na zachowanie w postępowaniu I instancji.

Odwołanie nie wymaga uzasadnienia. Organem odwoławczym II instancji jest organ wyższego stopnia. Odwołanie nie przysługuje od decyzji wydanej przez samorządowe kolegium odwoławcze oraz ministra, w takich przypadkach jest możliwy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Istnieje wyjątek, od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanej w sprawie nadania bądź odebrania cudzoziemcowi statusu uchodźcy można złożyć odwołanie do Kolegium do Spraw Uchodźców.

Podobne prace

Do góry