Ocena brak

Odszkodowawcza odpowiedzialność organu władzy publicznej za niezgodne z prawem działanie

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Art. 198

1.Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:

  • Prezydent RP

  • Prezes RM oraz członkowie RM

  • Prezes NBP

  • Prezes NIK

  • Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  • Osoby którym Prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem

  • Oraz Naczelny dowódca Sił Zbrojnych

2. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107

3. Rodzaje kar orzekanych przez TS określa ustawa.

Jak stanowi Konstytucja każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jak została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

Nie można nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw.

Każdy czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone ma prawo na określonych zasadach wnieść do TK skargę w sprawie zgodności danego aktu, ustawy z Konstytucją, na podstawie którego Sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach, prawach czy obowiązkach.

Prawo przewiduje także możliwość wniesienia wniosku do RPO o pomoc w ochronie swoich wolności i praw.

Podobne prace

Do góry