Ocena brak

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA NA UDZIALE WŁASNYM

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Odszkodowania i świadczenia brutto pomniejszone o kwoty otrzymane lub należne od reasekuratorów i retrocesjonariuszy z tytułu partycypowania w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach, i zgodnie z zawartymi umowami reasekuracji. Partycypowanie reasekuratorów i retrocesjonariuszy obejmuje w szczególności: udział w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach w ramach ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji czynnej, udział w poniesionych przez zakład ubezpieczeń kosztach likwidacji szkód i windykacji regresów, o ile taki udział przewidują umowy reasekuracji.

Udziały te pomniejszają odpowiednio udziały reasekuratorów i retrocesjonariuszy w uzyskanych przez zakład ubezpieczeń regresach i zwrotach odszkodowań i świadczeń oraz w utworzonych przez zakład ubezpieczeń rezerwach na odszkodowania i świadczenia jeszcze niewypłacone. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym stanowią kluczową pozycję w kosztach działalności ubezpieczyciela i prezentowane są w jego technicznym rachunku wyników w szyku rozwiniętym, to znaczy odrębnie: odszkodowania i świadczenia wypłacone i udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach oraz wartość kosztów z tytułu utworzonych rezerw na odszkodowania i świadczenia jeszcze niewypłacone pomniejszonych o stosowny udział reasekuratorów.

Kwota kosztów z tytułu odszkodowań i świadczeń na udziale własnym nie tylko determinuje wynik na działalności technicznej, ale również ma wpływ na tak zwaną szkodowość, podstawowy wskaźnik finansowy świadczący o sile zaistniałych ryzyk i o underwritingu w danym zakładzie ubezpieczeń. Świadczy także o skali reasekuracji portfela ubezpieczanych ryzyk.

Do góry