Ocena brak

ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA BRUTTO

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Wszystkie koszty ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z wywiązywaniem się z umowy ubezpieczenia, to jest w przypadku wystąpienia tzw. wypadku ubezpieczeniowego, czyli skutku ubezpieczanego ryzyka oraz w przypadku innych, wynikających z warunków ubezpieczenia, czynników, które obligują zakład ubezpieczeniowy do takich nakładów. Odszkodowania i świadczenia stanowią kluczową pozycję w kosztach działalności ubezpieczyciela i prezentowane są w jego technicznym rachunku wyników.

Obejmują one w szczególności: wynikające z umów ubezpieczenia wypłacone w okresie sprawozdawczym odszkodowania i świadczenia za szkody i wypadki powstałe w bieżącym okresie lub w okresach i latach poprzednich; płatne w okresie sprawozdawczym okresowe świadczenia rentowe i emerytalne; sumy płatne po dożyciu i wykupy polis; bezpośrednio związane z przyznaniem i wypłatą odszkodowań i świadczeń - koszty likwidacji szkód i wypłat świadczeń oraz bezpośrednio związane z wystąpieniem i dochodzeniem roszczeń regresowych koszty windykacji regresów.

Odszkodowania i świadczenia te zmniejszają regresy, refundacje i zwroty odszkodowań, odzyski po szkodach, a powiększają utworzone rezerwy na odszkodowania i świadczenia jeszcze niewypłacone.

Podobne prace

Do góry