Ocena brak

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Są zarówno odszkodowaniem, jak i sankcją za nieterminowe wywiązywanie się z obowiązku zapłaty zobowiązań. Początkowo przepisy nie rozstrzygały czy i w jakich przypadkach wydawać decyzję w sprawie odsetek; orzecznictwo uznawała, że taką decyzję należy wydawać na wniosek podatnika, jak kwestionuje on wysokość odsetek.

Następnie ordynacja wprowadziła obligatoryjne orzekanie o odsetkach w decyzjach wymiarowych. Przesłanki wydania decyzji w tej sprawie zawiera art. 53a ordynacji.

Art. 53§1 od zaległości podatkowych, naliczane są odsetki za zwłokę

Art. 55§1- jak podatnik dokonuje samo wymiaru i spóźnił się z deklaracją sam powinien naliczyć sobie odsetki. Organ podatkowy nie musi go wzywać.

Wysokość odsetek za zwłokę art. 56§1,§2

Do góry