Ocena brak

Odrzucenie powództwa

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Przyczyną odrzucenia pozwu jest brak jednej z bezwzględnych prze słanek procesowych, jeżeli nie może on być usunięty w postępowaniu lub jeśli nie został w wyznaczonym terminie uzupełniony.

Sąd odrzuci, więc pozew:

-, jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna.

-, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa już w toku albo została już prawomocnie osądzona.

-, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie,

-, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy należy do sądu polubownego

Sąd odrzuca pozew postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Podobne prace

Do góry