Ocena brak

Odrębna własność lokali

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Lokal jest zazwyczaj częścią składową nieruchomości gruntowej, w drodze wyjątku od tej zasady jeżeli przepis szczególny to przewiduje lokal może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. To znaczy nieruchomość lokalową. Instytucja ta, jest określana jako odrębna, na podstawie ustawy. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje problematykę odrębnej własności lokalu, określa w szczególności przedmiot i sposób jej ustanowienia, prawa i obowiązki właścicieli, oraz zarząd nieruchomością wspólną, przepisy kodeksu mają jedynie zastosowanie w zakresie nieuregulowanym ustawą. Odrębna własność lokalu, jest przedmiotem prawa własnością tą może być część budynku, stanowiący tzw. Lokal samodzielny. Na gruncie obowiązującego prawa, odrębnymi nieruchomościami mogą być takie części jak:

- piętra

- podziemia

- części pięter

LOKAL SAMODZIELNY – jest nim wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku pokój lub zespół pokojów które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, służą zaspokojeniu potrzeb jego właściciela. Samodzielnym lokalem mieszkaniowym jest lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi. Samodzielność lokali, ma być gwarancją prywatności, i intymności. Nadawać pożycie trwałej odrębności lokali i zapobiegać tym samym potencjalnym sąsiedzkim konfliktom. Samodzielność powinna się przejawiać, nierozerwalnym dostępem do lokalu, dla jego właściciela, i zamieszkującym w nim osób. Każdy samodzielny lokal stanowić może odrębną nieruchomość bez względu na jego przeznaczenie. Ustawa rozróżnia :

- lokale mieszkalne

- lokale o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu – lokale użytkowe, produkcyjne, magazyny, biura.

Podobne prace

Do góry