Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe jest przede wszystkim podatnik, obok niego odpowiedzialność ponoszą też płatnik i inkasent; odpowiedzialność osób trzecich pozwala na egzekwowanie odpowiedzialności od osób innych niż tylko pierwotni dłużnicy. Przepisy o odpowiedzialności mają charakter bezwzględny .

Art. 91 ordynacji stanowi, że do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania stosuje się przepisy KC->solidarność dłużników= wierzyciel może żądać w całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku lub od każdego z osobna, zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych.

Podmiotami odpowiedzialnymi solidarnie mogą być tylko podmioty, o których stanowią ustawy podatkowe; art.91§1ordynaji, może dotyczyć;

  1. osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości opodatkowanych podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości

  2. stron umowy darowizny podlegających opodatkowaniu od sadków i darowizn

  3. stron czynności cywilnoprawnej podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art. 92§1 ordynacji- jeżeli podatnicy są odpowiedzialni solidarnie, a zobowiązanie to wynika z art. 21§1 pkt.2 ordynacji (decyzja), odpowiedzialni solidarnie są podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Zasady odpowiedzialności solidarnej stosuje się od z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego) osobie, na którą, zgodnie z odrębnymi przepisami, wystawia się decyzję (nakaz płatniczy).

Chodzi o zobowiązania do których ma zastosowanie ścieżka wymiarowa ( bo każdy obowiązek podatkowy powstaje z mocy prawa), która polega najpierw na złożeniu deklaracji informacyjno-dowodowej, która nie jest samowymiarem, a następnie wydaniu decyzji wymiarowej, która stanowi pierwotny, obligatoryjny dla organów podatkowych wymiar zobowiązania.

Odpowiedzialność solidarna powstaje przed wymagalnością zobowiązania, wynika to stąd, że zgodnie z art. 47§1, termin płatności zobowiązania wynikający z decyzji ustalającej wynosi 14 dni od jej doręczenia. -> termin powstania odpowiedzialności nie jest zsynchronizowany z terminem wymagalności zobowiązania.

Ordynacja milczy co w przypadku samowymiaru i decyzji określających.

Można domniemywać, że ustawodawca przyjmuje błędne założenie, że odpowiedzialność za zobowiązania nazywane powstającymi z mocy prawa, powstaje z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy wiążą powstanie zobowiązania (art.21§1pkt1 ordynacji ).

Odpowiedzialności solidarnej nie można wiązań ze sposobami powstawania zobowiązań, bo odnosi się ona jedynie do sposobu wykonywania zobowiązania; ściślej- do możliwości wykonania zobowiązania i zaspokojenia wierzyciela.

Odpowiedzialność solidarna będzie zatem obejmować kwotę zaległego podatku i odsetek za zwłokę, bo to co podatnik obliczył w deklaracji i zapłacił (nawet jak złożył deklarację z błędami) organ nie może już żądać.

Podobne prace

Do góry