Ocena brak

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

Odpowiedzialność to konsekwencje działania lub nie działania administracji wynikające z obowiązku realizacji kompetencji.

Wyróżniamy:

odpowiedzialność polityczna- odpowiedzialność ponoszona przed Sejmem, a w praktyce większością sejmową za realizację przyjętej polityki rządowej. Ponoszą ją tylko pewne kategorie piastunów organów. Ponoszą ją- Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów. Odpowiedzialność polityczną realizuje się w postaci INSTYTUCJI KONSTRUKCYJNEGO WOTUM NIEUFNOŚCI:

~Ustala Sejm;

~z wnioskiem o uchwalenie występuje grupa przynajmniej 46 posłów;

~wniosek musi być podpisany przez tych posłów;

~musi zawierać uzasadnienie dlaczego chce się uchwalić ten wniosek, do

wniosku dołącza się kandydaturę Prezesa RM odwołując RM

automatycznie powołuje się nową RM;

~trzeba uzyskać bezwzględna liczbę głosów;

~jeżeli nie uda się uchwalić takiej uchwały to z ponownym wnioskiem można zwrócić się po upływie 3m.-cy, chyba że wystąpi grupa 115 posłów. Jeżeli uchwala się wotum RM podaje się do dymisji, Prezydent musi tą dymisję przyjąć i powołuje się nową. Wraz z Radą odchodzą członkowie gabinetów politycznych, wojewodowie i wicewojewodowie. Politycznie wojewodowie będą odpowiedzialni politycznie przed Prezesem Rady Ministrów. Prezes RM może odwołać wojewodę, który nie realizuje swoich zadań.

INDYWIDUALNE WOTUM NIEUFNOŚCI –dotyczy poszczególnego członka RM i nie prowadzi do odwołania całej RM. Jej uchwalenie nie prowadzi do dymisji całej RM. Żeby zwrócić się z wnioskiem musi wystąpić grupa 69 posłów.

Odpowiedzialności politycznej nie ponosi PREZYDENT.

odpowiedzialność majątkowa – jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem (brakiem działania) określonego urzędnika administracji. Szkoda obejmuje pojęcie rzeczywiste, uszczerbek, utrata spożywanych korzyści. Odpowiedzialność dotyczy urzędnika, który będzie wykonywał zadania.

odpowiedzialność karna- za popełnienie przestępstwa ściganego na gruncie prawa karnego. Odpowiedzialność jest zaostrzona szczególnie:

~wykorzystywanie stanowiska służbowego, osobiste wykorzystywanie podległości służbowej. Każdy kto uczestniczy w funkcjonowaniu administacji podlega szczególnym zaostrzeniom.

odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa – działanie wbrew regulaminowi, łamaniu zasad działania w określonej służbie.

odpowiedzialność za wykroczenia –właściwe do rozpatrywania są Sądy Grockie.

odpowiedzialność konstytucyjna –za popełnienie deliktu konstytucyjnego.

Delikt konstytucyjny – jest to takie działanie przyjmujące postać czynną lub bierną, który polega na nadużyciu kompetencji przysługującej organowi, lub niedopełnienie obowiązków ciążacych na nim. To nie jest przestępstwo prawne. Trybunał Stanu jest organem właściwym do rozstrzygania deliktu. Trybunał jest organem wyłącznie uprawnionym nie tylko do orzekania odpowiedzialności konstytucyjnej, ale również karnej w stosunku do Prezydenta. Prezydent będzie realizował kompetencje z zakresu administracji.

Odpowiedzialność konstytutywną ponoszą:

~Prezes RM;

~Ministrowie;

~Prezes NBP i NIK;

~Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych;

~inne osoby którym Premier powieżył kierowanie ministerstwem;

~członków Krajowej Rady radiofonii i TV.

Z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności w stosunku do Prezydenta musi się zgłosić grupa 140 członków Zgromadzenia Narodowego, a uchwała musi zapaść większością kwalifikowaną 2/3 głosów. W przypadku pozostałych wniosek 115 posłów lub Prezydenta.

Orzeczenie o tym, że delikt został popełniony stosujemy SANKCJĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

zakaz zajmowania stanowisk do lat 10, a za tym utrata biernego prawa wyborczego;

zakaz odebrania orderów i odznaczeń;

pozbawienie dotychczasowych uposażeń, które wynikały z funkcji.

Podobne prace

Do góry