Ocena brak

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Wypadek przy pracy - zdarzenie ciągłe, wywołane przyczyna zewnętrzną w miejscu pracy.

Wypadek w drodze do pracy - zdarzenie mające związek z przemieszczeniem się do i z pracy.

Przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne (zawal serca, zawal mózgu) nie są wypadkami przy pracy, ale w odniesieniu do konkretnej sytuacji np. przeciążeniem pracy, stresem, jeżeli zawal miał miejsce w nienormalnych warunkach pracy.

Przeciążenie pracy - ponad dozwolone nadmierne wykonywanie zadań ponad godzinami pracy może dać efekt, gdy pracodawca wykorzystuje pracownika.

Okoliczności wyłączające świadczenia przy wypadku przy pracy:

1.Pracownik ulega wypadkowi, a świadczeń nie otrzymuje:

- wyłączną przyczyna wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących życia i ochrony zdrowia, umyślne lub w skutek niedbalstwa. Wyjaśnienie przyczyny - 100% po stronie pracownika.

- alkohol- wyłącznie tylko wtedy, gdy w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku,

- inne środki odurzające (narkotyki, środki psychotropowe),

Obowiązuje zasada zupełności prawnej. Dotyczy tezy postulatu art. 40 KP. Gdy pracownik dostaje odszkodowanie i wyłożył na środki leczenia wówczas dochodzi roszczeń droga powództwa cywilnego. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy wiąże się z zasada prawa do bezpiecznej pracy art. 207-210. Nadrzędną wartoscia jest zdrowie i życie człowieka. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest minimalizować zagrodzenie, jeżeli jest niemożliwe jego usuniecie. Pracownik ma możliwość rozwiązać stosunek pracy z winy pracodawcy, gdy pracodawca narusza podstawowe obowiązki wobec pracownika np. nie przestrzega przepisów BHP. W świadectwie pracy musi być napisane, ze rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z winy pracodawcy.

Podobne prace

Do góry