Ocena brak

Odpowiedzialność porządkowa

Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp i p-poż pracodawca może zastosować:

  • kary upomnienia

  • kary nagany

Pracodawca może także wymierzyć karę pieniężną, jeśli pracownik:

  • nie przestrzeganie przepisów bhp

  • nie przestrzeganie przepisów p-poż

  • opuszcza pracę bez usprawiedliwienia

  • stawił się do pracy w stanie nietrzeźwym

  • spożywał alkohol w czasie pracy.

Kara pieniężna za jedno wykroczenie i za każdy dzień nieusprawiedliwiony nie może być większa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łączne kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiętnej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń z tytułu wymienianych w art. 87

  • kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości i po upływie 3 m-cy od dopuszczenia się tego naruszenia

  • przed jej wymierzeniem pracodawca obowiązany jest wysłuchać pracownika

  • zastosowanej karze pracodawca obowiązany jest zawiadomić pracownika na piśmie

Pismo powinno zawierać – rodzaj naruszenia, datę, informacje o możliwości wniesienia sprzeciwu (7 dni). Jeżeli wniesie sprzeciw, pracodawca ma 14 dni. Pracodawca może : uwzględnić, odrzucić lub pozostawić bez rozpatrzenia(równoważne z uwzględnieniem). Kara uważa się za nie byłą po 1roku.

Podobne prace

Do góry