Ocena brak

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w obrębie rodziny

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Odpowiedzialność podatkowa członka rodziny podatnika. Za członka rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków wstępnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

Członek rodziny podatnika odpowiada całym swym majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód. Członek rodziny podatnika odpowiada jedynie za zaległości podatkowe, które wynikają wyłącznie z tej działalności oraz powstały w okresie, w jakim członek rodziny podatnika stale współdziałał z podatnikiem w wykonywaniu tej działalności.

Kolejnym warunkiem rozciągnięcia odpowiedzialności podatkowej na członka rodziny podatnika jest osiąganie przez niego korzyści z prowadzonej działalności.

Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka,

Rozwiedziony małżonek odpowiada całym swym majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe, lecz jedynie z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Należy zwrócić uwagę iż wśród osób trzecich o których mowa a więc o członkach rodziny podatnika nie ma małżonka.

Odpowiedzialność małżonka regulowana jest tak jak odpowiedzialność podatnika, w przypadku, bowiem osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność podatkowa obejmuje majątek wspólny podatnika i jego małżonka oraz majątek odrębny podatnika. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej.

Do góry